Projekt

Název:Atypické formy zaměstnávání v sektoru evropské letecké dopravy - Zpráva za Českou republiku
Číslo:9136/15
Řešitel:Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:ECA, AEA, ETF, Ghent University
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Výzkum atypických forem zaměstnávání byl zaměřen na piloty a palubní personál. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že piloti a palubní personál jsou ve zvýšené míře zaměstnáváni formou atypických forem, zejména smluv na dobu určitou, částečných úvazků atp. Cílem studie bylo zjistit, zda se atypické formy zaměstnávání v letecké dopravě vyskytují i u českých leteckých přepravců. Vzhledem k počtu zaměstnanců (pilotů a palubního personálu) byla zvýšená pozornost věnována zejména Českým aeroliniím a Travel Service – tyto dvě firmy jsou největšími zaměstnavateli pilotů a palubního personálu ve sledovaném sektoru. Bylo zjištěno, že atypické formy (zejména pracovní smlouvy na dobu určitou a dohody mimo pracovní poměr atd.) zaměstnávání jsou v letecké dopravě využívány i v České republice, přičemž se ale výrazně liší postavení pilotů a palubního personálu. Zatímco u pilotů zaměstnavatel preferuje smlouvy na dobu neurčitou a atypické formy zaměstnávání jsou spíše okrajové, piloti je vítají, neboť jim nabízejí větší časovou flexibilitu. Palubní personál je však naopak nucen uzavírat smlouvy na dobu určitou (nejčastěji na sezónu) a smlouvy na dobu neurčitou jsou u palubního personálu vzácné.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud