Projekt

Název:Vyhodnocení existujících domácích výzkumů a dat v oblasti bezdomovectví a návrh dalšího postupu k získávání chybějících klíčových dat o bezdomovectví v ČR nezbytných pro vytváření politik zaměřených na tuto cílovou skupinu
Číslo:DC407/2014
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Kristýna Janurová, MA
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):Mgr. Petr Holpuch
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit existující domácí zdroje dat (statistiky, sčítání, dokumenty aj.) a provedené výzkumy problematiky bezdomovectví v širokém chápání tohoto společenského jevu. Konkrétně to znamenalo zjistit, tam, kde je to možné, počty různých kategorií bezdomovců a lidí tímto jevem ohrožených (tedy tzv. zjevných, skrytých a potenciálních bezdomovců). Tyto cílové skupiny jsou definovány na základě evropské typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení ETHOS. Úkolem bylo též vyhodnotit dostupná data a hledat možnosti rozšíření a zkvalitnění různých druhů dat.
Ve výsledné zprávě je předložen komentovaný přehled zdrojů dat o různých kategoriích osob, které se staly bezdomovci nebo jsou v tomto směru ve své aktuální životní situaci ohroženy. Bylo zjištěno, že při snaze vytvořit co nejkonkrétnější a nejspolehlivější ucelený obraz o rozsahu bezdomovectví je nutné respektovat jeho různé mody a projevy. Pro některé však nejsou k dispozici relevantní statistická data v žádoucím rozsahu a hloubce nebo nejsou vůbec sledována. Projekt nemohl dospět k souhrnnému vyjádření jakkoli odhadovaného nebo pravděpodobnostního počtu bezdomovců v různých podobách bezdomovectví, ale zaměřil se na shromáždění aktuálně co nejspolehlivějších dat ke každé sledované kategorii podle typologie ETHOS.
Čtyři koncepční kategorie typologie ETHOS („bez střechy“, „bez bytu“, „nejisté bydlení“ a „nevyhovující bydlení“) jsou základem struktury výsledné studie. Tyto oddíly jsou dále členěny do kapitol podle názvů operačních kategorií a tyto dále do kapitol podle jednotlivých národních subkategorií. Závěr každé kapitoly představuje vyhodnocení v ní uvedených dat a návrhy, jak je rozšířit nebo rozvinout, popř. zamyšlení nad tím, zda je vůbec z ekonomického hlediska a z hlediska jejich širší využitelnosti potřebné určitý typ dat sbírat v té podobě, v jaké k tomu vybízí vymezení českých národních subkategorií ETHOS.

Spoluřešitelé: Mgr. Mgr. Jana Barvíková, PhD., PhD., Kristýna Peychlová, MA, Ing. Sylva Höhne
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud