Projekt

Název:Nové formy denní péče o děti v České republice
Číslo:ESF_6911/12
Řešitel:Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Poskytovatel:ESF
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

 

Projekt se zaměřil na dostupnost kvalitní a různorodé nerodinné denní péče o děti, která je jednou ze zásadních podmínek podpory zaměstnanosti žen a rovných příležitostí mužů a žen včetně harmonizace rodiny a zaměstnání. Situace v této oblasti, a to zejména deficit služeb péče pro děti do tří let věku, je v ČR dlouhodobě předmětem oprávněné kritiky. Dnešní situace vyžaduje nabídku jejích rozmanitých forem, které reflektují různé potřeby dětí a rodičů. Cílem projektu bylo ukázat možnosti, jak na základě příkladů dobré praxe nabídku nerodinné denní péče o děti v ČR na jedné straně rozšířit, na druhé straně zvýšit i kvalitu poskytovaných služeb. Inovace byly rovněž inspirovány zkušenostmi z Francie, tj. země s velmi rozvinutým systémem neinstitucionální nerodinné péče, který se v praxi osvědčil a je dále rozvíjen.
Obecně lze říci, že hlavní prioritou v oblasti služeb péče o děti v ČR (jak kolektivní, tak individuální) by mělo být zaručení kvality péče a její kontroly, avšak v takové míře, aby náklady pro rodiče nebyly neúnosné. S tím souvisí požadavek na zavedení veřejné finanční podpory pro ty služby, které stanovená kritéria kvality splňují. Další prioritou je založení registru služeb péče o děti dostupného pro širokou veřejnost, aby se rodiče, ale i např. samosprávné celky lépe v nabídce služeb orientovali. Přínosem projektu je vytvoření metodik přinášejících vzory a návody pro zavádění nebo rozšíření služeb denní péče. Dalším stěžejním výstupem je závěrečná zpráva obsahující mimo jiné výsledky výběrového šetření, které se zaměřilo jak na vlastní zkušenosti českých matek s dětmi předškolního věku v oblasti péče, tak na jejich názory a preference.

Spoluřešitelé: PhDr. Věra Kuchařová, CSc., Mgr. Jana Barvíková, PhD., PhDr. Kamila Svobodová, PhD., PhDr. Anna Šťastná, PhD., Kristýna Peychlová, MA

Metodiky pro poskytovatele:
Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana. Péče chův: Metodika pro chůvy. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.
Kuchařová, Věra - Peychlová, Kristýna - Svobodová, Kamila. Kolektivní zařízení a služby péče o děti v ČR: Metodika pro zřizovatele. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.

Metodiky pro rodiče:
Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana. Péče chův: Metodika pro rodiče. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.
Kuchařová, Věra - Peychlová, Kristýna. Kolektivní zařízení a služby péče o děti v ČR: Metodika pro rodiče. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. 

Služby péče o děti - návrhy inovací
Individuální péče:
Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana. Metodika profesionalizace individuální péče o děti – mateřská asistentka. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.
Kolektivní péče:
Kuchařová, Věra - Peychlová, Kristýna. Raná péče a výchova dětí v kolektivních zařízeních: Zhodnocení systému a návrhy změn. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.


 

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud