Projekt

Název:Nové formy denní péče o děti v České republice
Číslo:ESF_6911/12
Řešitel:Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Poskytovatel:ESF
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

 

Projekt se zaměřil na dostupnost kvalitní a různorodé nerodinné denní péče o děti, která je jednou ze zásadních podmínek podpory zaměstnanosti žen a rovných příležitostí mužů a žen včetně harmonizace rodiny a zaměstnání. Situace v této oblasti, a to zejména deficit služeb péče pro děti do tří let věku, je v ČR dlouhodobě předmětem oprávněné kritiky. Dnešní situace vyžaduje nabídku jejích rozmanitých forem, které reflektují různé potřeby dětí a rodičů. Cílem projektu bylo ukázat možnosti, jak na základě příkladů dobré praxe nabídku nerodinné denní péče o děti v ČR na jedné straně rozšířit, na druhé straně zvýšit i kvalitu poskytovaných služeb. Inovace byly rovněž inspirovány zkušenostmi z Francie, tj. země s velmi rozvinutým systémem neinstitucionální nerodinné péče, který se v praxi osvědčil a je dále rozvíjen.
Obecně lze říci, že hlavní prioritou v oblasti služeb péče o děti v ČR (jak kolektivní, tak individuální) by mělo být zaručení kvality péče a její kontroly, avšak v takové míře, aby náklady pro rodiče nebyly neúnosné. S tím souvisí požadavek na zavedení veřejné finanční podpory pro ty služby, které stanovená kritéria kvality splňují. Další prioritou je založení registru služeb péče o děti dostupného pro širokou veřejnost, aby se rodiče, ale i např. samosprávné celky lépe v nabídce služeb orientovali. Přínosem projektu je vytvoření metodik přinášejících vzory a návody pro zavádění nebo rozšíření služeb denní péče. Dalším stěžejním výstupem je závěrečná zpráva obsahující mimo jiné výsledky výběrového šetření, které se zaměřilo jak na vlastní zkušenosti českých matek s dětmi předškolního věku v oblasti péče, tak na jejich názory a preference.

Spoluřešitelé: PhDr. Věra Kuchařová, CSc., Mgr. Jana Barvíková, PhD., PhDr. Kamila Svobodová, PhD., PhDr. Anna Šťastná, PhD., Kristýna Peychlová, MA

Metodiky pro poskytovatele:
Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana. Péče chův: Metodika pro chůvy. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.
Kuchařová, Věra - Peychlová, Kristýna - Svobodová, Kamila. Kolektivní zařízení a služby péče o děti v ČR: Metodika pro zřizovatele. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.

Metodiky pro rodiče:
Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana. Péče chův: Metodika pro rodiče. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.
Kuchařová, Věra - Peychlová, Kristýna. Kolektivní zařízení a služby péče o děti v ČR: Metodika pro rodiče. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. 

Služby péče o děti - návrhy inovací
Individuální péče:
Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana. Metodika profesionalizace individuální péče o děti – mateřská asistentka. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.
Kolektivní péče:
Kuchařová, Věra - Peychlová, Kristýna. Raná péče a výchova dětí v kolektivních zařízeních: Zhodnocení systému a návrhy změn. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.


 

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud