Projekt

Název:Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží
Číslo:DC504/2015
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt byl realizován v souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení. Jeho cílem bylo zmapovat cílové skupiny sociálního bydlení z hlediska struktury domácností a forem soužití, velikosti a struktury rodinných jednotek, současné formy bydlení, výskytu osob se zdravotním postižením a dalších charakteristik. Za účelem podchycení osob v různé míře vyloučených z bydlení nebo ohrožených ztrátou bydlení a využití různorodých datových zdrojů byl projekt rozdělen na dvě části. První se na základě analýzy dat EU-SILC 2013 a databáze příjemců dávek hmotné nouze 2014 zaměřila na popis skupiny osob, které představují potenciální cílovou skupinu sociálního bydlení z důvodu nízkých příjmů a životní úrovně. Druhá část se věnovala jednak skupinám zjevných bezdomovců a jednak osobám ohroženým vyloučením z bydlení z důvodů dalších (nejen finančních) nepříznivých životních okolností. V této části byla vzhledem k heterogenitě zkoumané populace odděleně analyzována struktura těchto dílčích skupin: osoby bez přístřeší, osoby přebývající v zařízeních poskytujících sociální služby, osoby obývající nevyhovující bydlení a osoby ohrožené ztrátou bydlení v souvislosti s domácím násilím. Data pro analýzu byla čerpána z dostupných statistických a výzkumných dat a vlastních dotazníkových a telefonických šetření realizovaných mezi zařízeními poskytujícími sociální služby a obcemi s rozšířenou působností za účelem doplnění dat, která nejsou pravidelně sbírána.

Řešitelé projektu: PhDr. Věra Kuchařová, CSc., prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Spoluřešitelé: Kristýna Peychlová, MA; Mgr. Ivana Šimíková; Mgr. Jiří Vyhlídal, M.Sc

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud