Projekt

Název:Nové postupy pro zpracování a využití databáze nezaměstnaných k hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších opatření k začlenění na trhu práce
Číslo:TD020195
Řešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Metodika navrhuje nové postupy práce s databází nezaměstnaných a databází příjemců hmotné nouze, jež odpovídají novým možnostem těchto databází. Metodika zároveň prohlubuje dosavadní využití databází při hodnocení dopadů programů aktivní politiky zaměstnanosti. Nové postupy se týkají vymezení rozsahu zpracovaných dat, obsahu analýz, přípravy a úprav dat k analýzám a konečně metod analýz. Metodika může být využita ke komplexnímu vyhodnocení dopadů opatření aktivní politiky zaměstnanosti, stejně jako k analýze dalších dílčích aspektů programů jako je zejména jejich cílenost či cena. Dále metodika umožňuje sledovat kvalitu programů a vazby mezi charakteristikami účastníků a jejich dopady. Metodika rovněž prohlubuje poznatky o příjemcích dávek hmotné nouze a zvyšuje spolehlivost a validitu evaluace dopadů v důsledku zlepšení metod párování jednotlivých případů. Na základě uvedených skutečností metodika představuje nástroj pro efektivní rozhodování o nastavení a úpravě nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Spoluřešitelé: Mgr. Ondřej Hora; Ph.D., PhDr. Jiří Vyhlídal, MSc.

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud