Projekt

Název:Analýza věcného a právního vymezení statusu osoby se zdravotním postižením, statusu osoby zdravotně znevýhodněné a způsobu zvýšené ochrany těchto osob na trhu práce v systému zaměstnanosti v některých zemích EU
Číslo:DC413/2014
Řešitel:Mgr. Mirjam Suchomelová
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Marie Kořánová
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

 Cílem projektu bylo zmapovat problematiku věcného a právního vymezení kategorie osob se zdravotním postižením a způsobu zvýšené ochrany těchto osob na trhu práce v systémech zaměstnanosti vybraných evropských zemí. Výběr zemí zahrnoval Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko a Velkou Británii. Pro srovnání byl zařazen i popis systému v České republice.
Práce se zabývá způsoby řešení uvedené problematiky v těchto zemích. Snaží se odpovědět na otázky, kdo je pro účely politiky zaměstnanosti považován za osobu se zdravotním postižením, jakým způsobem je tento status stanoven a jakými formami jsou tyto osoby chráněny a podporovány na trhu práce. S ohledem na stanovený záměr jsou popisy systémů jednotlivých zemí rozděleny vždy do tří tematických částí.
První část se soustřeďuje na to, jak jsou v oblasti zaměstnanosti definovány pojmy zdravotního postižení a osoby se zdravotním postižením. V rámci toho se tato pasáž také zaměřuje na otázku, zda je v této oblasti pojetí osoby se zdravotním postižením svébytné, nebo zda je vázáno na systém sociálního zabezpečení.
V souvislosti s vymezením statusu osoby se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti bylo rovněž zjišťováno, zda v systémech sledovaných zemí existuje obdoba kategorie osob zdravotně znevýhodněných, která je součástí systému České republiky.
Druhá část se zabývá otázkami, jakým způsobem se pro účely politiky zaměstnanosti zdravotní postižení v jednotlivých zemích stanovuje, kdo a na základě jakých kritérií ho posuzuje a který orgán rozhoduje o přiznání statusu osoby se zdravotním postižením.
Třetí část zahrnuje přehled hlavních opatření a nástrojů využívaných k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením a k jejich ochraně na trhu práce.

Spoluřešitelé: Mgr. Marie Kořánová, Mgr. Lenka Krinesová, Mgr. Katarína Švehlová

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud