Projekt

Název:Analýza věcného a právního vymezení statusu osoby se zdravotním postižením, statusu osoby zdravotně znevýhodněné a způsobu zvýšené ochrany těchto osob na trhu práce v systému zaměstnanosti v některých zemích EU
Číslo:DC413/2014
Řešitel:Mgr. Mirjam Suchomelová
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Marie Kořánová
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

 Cílem projektu bylo zmapovat problematiku věcného a právního vymezení kategorie osob se zdravotním postižením a způsobu zvýšené ochrany těchto osob na trhu práce v systémech zaměstnanosti vybraných evropských zemí. Výběr zemí zahrnoval Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko a Velkou Británii. Pro srovnání byl zařazen i popis systému v České republice.
Práce se zabývá způsoby řešení uvedené problematiky v těchto zemích. Snaží se odpovědět na otázky, kdo je pro účely politiky zaměstnanosti považován za osobu se zdravotním postižením, jakým způsobem je tento status stanoven a jakými formami jsou tyto osoby chráněny a podporovány na trhu práce. S ohledem na stanovený záměr jsou popisy systémů jednotlivých zemí rozděleny vždy do tří tematických částí.
První část se soustřeďuje na to, jak jsou v oblasti zaměstnanosti definovány pojmy zdravotního postižení a osoby se zdravotním postižením. V rámci toho se tato pasáž také zaměřuje na otázku, zda je v této oblasti pojetí osoby se zdravotním postižením svébytné, nebo zda je vázáno na systém sociálního zabezpečení.
V souvislosti s vymezením statusu osoby se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti bylo rovněž zjišťováno, zda v systémech sledovaných zemí existuje obdoba kategorie osob zdravotně znevýhodněných, která je součástí systému České republiky.
Druhá část se zabývá otázkami, jakým způsobem se pro účely politiky zaměstnanosti zdravotní postižení v jednotlivých zemích stanovuje, kdo a na základě jakých kritérií ho posuzuje a který orgán rozhoduje o přiznání statusu osoby se zdravotním postižením.
Třetí část zahrnuje přehled hlavních opatření a nástrojů využívaných k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením a k jejich ochraně na trhu práce.

Spoluřešitelé: Mgr. Marie Kořánová, Mgr. Lenka Krinesová, Mgr. Katarína Švehlová

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud