Projekt

Název:Prověření výše částky životního minima nezaopatřeného dítěte ve věku 6 – 14 let na základě údajů z roku 2013 včetně účelnosti znovuzavedení dvou částek životního minima pro nezaopatřené děti ve věku 6 – 9 let a 10 – 14 let
Číslo:DC502/2015
Řešitel:Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Ivo Baštýř
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu bylo prověřit částky životního minima u nezaopatřených dětí v široké věkové skupině 6 – 14 let včetně a analyzovat vhodnost případného rozdělení životního minima do dvou částek, jednak pro nezaopatřené děti ve věku 6 – 9 let a pro dítě ve věku 10 – 14 let včetně. Ve výsledné zprávě byl vytvořen rozbor věkové skupiny nezaopatřených dětí ve věku 6 – 14 let a její případného rozdělení na skupiny s intervaly 6 – 9 let a 10 – 14 let. Argumentem pro rozdělení intervalu představuje rozdílnost nákladů na nezaopatřené dítě v těchto dvou věkových intervalech. Na druhou stranu Český statistický úřad nebude disponovat dostatečnou datovou základnou pro vytváření analýz životního minima v budoucnu, respektive budou mu chybět data potřebná k vypočtení nových hodnot životního minima z důvodu snížení rozpočtu na tzv. Statistiku rodinných účtů. Kompromisní řešení je možné spatřovat v navrhovaném tolerančním pásmu částek životního minima, které by měly tyto nedostatky odstranit, ať již by došlo k rozdělení intervalu či nikoliv. Projekt navazuje na projekt TA ČR TD010065 „Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravu“.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud