Projekt

Název:Zneužívání sociálních dávek – vybrané otázky
Číslo:DC2014
Řešitel:Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt je zaměřen na zneužívání nepojistných sociálních dávek a na otázky relace mezi jejich úrovní a výší příjmů z ekonomické aktivity. Výsledná analýza obsahuje šest dílčích analýz. První se zabývá relací české cenové hladiny a příjmů v České republice a okolních zemích. Druhá se zaobírá konceptem sociální politiky po roce 2010, důsledky tzv. Drábkovy reformy. Třetí analýza rozebírá možnost výplaty sociálních dávek v hodnotě 90 000 Kč v České republice. Čtvrtá a pátá analýza poskytuje informace o zneužívání sociálních dávek v Rakousku a na Slovensku. Poslední analýza je zaměřená na možnosti zneužívání nepojistných sociálních dávek v České republice a modelování příjmové situace jedince (domácnosti) vedoucí k tomu, aby byl motivován k nalezení a udržení si práce. 

Spoluřešitelé: Ing., Vlach, Mgr. Magerská, Mgr. Švehlová

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud