Projekt

Název:Rodiny s dětmi v ČR – Sociodemografická a příjmová analýza
Číslo:DC415/2014
Řešitel:Ing. Sylva Höhne
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

 Cílem projektu byla analýza rodin s dětmi z hlediska jejich struktury a typů a dále popis jejich sociálně ekonomické situace zahrnující různé druhy příjmů a výdajů. Zvláštní zřetel byl dán na náklady spojené přímo s péčí a výchovou dětí. Data pro demografické a příjmové analýzy byla poskytnuta Českým statistickým úřadem. Demografická část se opírá o agregovaná data ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, analýzy ekonomické situace domácností zpracovávají data šetření SILC a statistiky rodinných účtů (SRÚ). Jejich zjištění jsou v projektu ve vybraných okruzích doplněna terénním empirickým šetřením Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015, zaměřeným na čisté úplné a neúplné rodiny s předškolními a školními dětmi. Výběrové šetření zachycuje i názory na vlastní finanční situaci a postoje k rodinné politice. Projekt vyhodnotil dostupná statistická data z hlediska jejich využitelnosti pro demografické a příjmové analýzy rodin, dále se věnoval sociodemografické struktuře rodin z hlediska jejich úplnosti, počtu dětí, věku dětí a ekonomické aktivity rodičů. V rámci projektu byl proveden rozbor reprezentativních dat (SILC a SRÚ) o finanční a materiální situaci rodin s dětmi, vč. bydlení, ukazatelů příjmové chudoby a materiální deprivace a subjektivního hodnocení rodinných příjmů a následně byla zpracována data z výběrového šetření prohlubující poznatky získané ze statistických šetření.

Spoluřešitelé: PhDr. Věra Kuchařová, CSc., Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., Kristýna Peychlová, MA.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud