Projekt

Název:Měnící se vzorce pracovní doby a dlouhodobá udržitelnost práce v Evropě
Číslo:9138/15
Řešitel:PhDr. Štěpánka Lehmann
Poskytovatel:European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je identifikovat vzorce pracovní doby uplatňované v Evropské unii a analyzovat jejich souvislosti s rovnováhou pracovního a soukromého života a zdravotním stavem pracovníků. Výzkum se dále zaměřuje na vývoj vzorců pracovní doby, zachycuje změny v legislativním rámci jednotlivých evropských zemí, týkajícím se regulace pracovní doby, a usiluje o formulaci závěrů týkajících se vlivu uplatňovaných vzorců pracovní doby na udržitelnost ekonomické aktivity pracovníků v rámci jejich celoživotní dráhy. Projekt zahrnuje analýzu dat z evropského šetření European Working Conditions Survey, kvalitativní analýzu zpráv z jednotlivých zemí EU, aktualizaci statistických údajů týkajících se délky a organizace pracovní doby a rešerši v dostupných publikacích na dané téma. Projekt je součástí širšího projektu “Working time patterns and sustainable work”, který zahrnuje rovněž studii “Mobile ICT work and its effects,” realizovanou pro Eurofound další výzkumnou institucí.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud