Projekt

Název:Zhodnocení vývoje situace v oblasti sociálního vyloučení a Strategie sociálního začleňování 2014-20 za rok 2014 podle soustavy indikátorů
Číslo:DC509/2015
Řešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Ivana Šimíková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

V rámci projektu bylo provedeno vyhodnocení vývoje sociálního vyloučení podle soustavy indikátorů za rok 2013 (v dubnu 2014) a za rok 2014 (v dubnu 2015). Tyto výstupy byly využity pro vyhodnocení Strategie sociálního začleňování. Současně byla provedena aktualizace metodiky Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v ČR ve spolupráci s rezortem MPSV a dalšími subjekty, zejména MŠMT a ČSÚ. Metodika byla zpracována za podpory TA ČR. Zhodnocení soustavy indikátorů ukázalo na následující skutečnosti: Dlouhodobě dochází ke koncentraci rizik nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení do určitých kategorií populace, která je doprovázena koncentrací prostorovou. Sociální vyloučení, materiální deprivace, chudoba a nezaměstnanost dopadají neúměrně silně (v porovnání s ostatní populací) na nezaměstnané, na neúplné domácnosti s dětmi, na domácnosti s třemi a více dětmi, na domácnosti jednotlivců, které tíží náklady na bydlení. Prostorově se jedná o koncentraci problémů v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Negativním trendem je i nárůst počtu sociálně vyloučených lokalit a zvyšování počtu osob žijících v těchto silně deprivovaných lokalitách. Naproti tomu indikátory zachycující úsilí zaměřené k sociálnímu začleňování obyvatel těchto lokalit, naznačují značné rezervy. Obecné indikátory sociální soudržnosti jsou mírně pod průměrem zemí EU.

Spoluřešitelé: Ivana Šimíková, Robert Trbola

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud