Projekt

Název:Výkladový terminologický slovník sociálního zabezpečení
Číslo:DC501/2015
Řešitel:Mgr. Mirjam Suchomelová
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu bylo vytvoření proklientsky orientovaného výkladového terminologického slovníku sociálního zabezpečení. Slovník je určený široké, zejména laické veřejnosti a jeho cílem je srozumitelnou formou objasňit důležité pojmy z okruhu sociálního zabezpečení a dalších oblastí sociální politiky. Celkem slovník zahrnuje termíny roztříděné do 13 tematických okruhů, kterými jsou důchodové pojištění, nemocenské pojištění, lékařská posudková služba, mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení, státní sociální podpora, dávky hmotné nouze, dávky pro osoby zdravotně postižené, příspěvek na péči, sociální služby, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, zaměstnanost a životní a existenční minimum. Slovník zahrnuje 397 na sebe vzájemně odkazujících hesel. Tištěnou verzi slovníku vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Českou správou sociálního zabezpečení u příležitosti 25. výročí od jejího vzniku a 90 let od vzniku prvního moderního zákona o sociálním pojištění na našem území.

Slovník je dostupný v elektronické verzi na http://slovnik.mpsv.cz/.

Spoluřešitelé: P. Bareš, M. Šlapák, V. Beran, J. Barvíková, H. Vychová, M. Kořánová, V. Magerská, L. Krinesová

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud