Projekt

Název:Pracovněprávní vztahy a sociální dialog v střední a jižní Evropě
Číslo:9140/15
Řešitel:Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:Friedrich-Ebert-Stiftung
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Friedrich-Ebert-Stiftung každoročně monitoruje ve středoevropských zemích základní ekonomické ukazatele včetně rozsahu kolektivního vyjednávání a odborové organizovanosti. Projekt zahrnuje aktualizaci přehledu základních ekonomických ukazatelů včetně kolektivního vyjednávání a odborové organizovanosti. Součástí je i popis nejdůležitějších legislativních změn v pracovním právu a kolektivním vyjednávání a případně i v souvisejících oblastech.

Publikace je dostupná z:
http://www.fes-socialdialogue.org/news-list/e/the-2015-annual-reviews-of-labour-relations-and-social-dialogue-for-17-countries-in-central-eastern-europe-and-southeast-europe-are-online/

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud