Projekt

Název:Monitoring aplikace Rámce kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizací
Číslo:9136/16
Řešitel:Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:Evropská komise
Spoluřešitel:Ing. Petr Pojer
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2016
Příjemce:ICF International
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

V projektu mělo být ověřeno využití doporučení Evropské komise, tzv. Rámce kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizací v podnikové praxi. Tento Rámec vydala EU v roce 2013 a jsou v něm shrnuty nástroje dobré praxe pro minimalizaci dopadů restrukturalizací na zaměstnavatele i jejich zaměstnance. Cílem projektu je ověřit, jak je tento Rámec a jeho doporučení využíván v praxi u těch zaměstnavatelů, kteří jsou, případně byli, nuceni restrukturalizovat. Zpracovatelem celkové analýzy za celou EU je ICF International. VÚPSV v rámci projektu zrealizoval tři případové studie, pro které byly vybrány následující firmy: Severočeské doly, a. s., která v roce 2014 propouštěla zaměstnance, a firmy GZ Media, a. s. a Správa železniční dopravní cesty, které v roce 2014–2015 naopak zaměstnance přijímaly. V rámci případových studií byl sledován celý průběh restrukturalizace, přípravy na propuštění/nábor zaměstnanců, samotný proces, zapojení ostatních aktérů atd. V žádném případě však při restrukturalizaci nebyla sledovaná doporučení uvedená v Rámci využita.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud