Projekt

Název:Věková diskriminace (ageismus) – třetí vlna šetření
Číslo:DC108/2012
Řešitel:Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Česká republika patří podle evropských srovnávacích výzkumů Eurobarometr ke třem zemím s nevyšší mírou ageismu a věkové diskriminace v Evropě. V ČR již proběhly dvě vlny reprezentativních výběrových šetření, Ageismus 2003 (VÚPSV, v.v.i.) a Ageismus 2007 (FSS MU), které identifikovaly řadu zásadních problémů v oblasti věkové diskriminace a ageismu. Věková diskriminace může ovlivňovat konkurence schopnost ČR v řadě oblastí, z nichž jako nejvýznamnější byly identifikovány: přístup k občanským právům, pracovní trh, sociálně-zdravotní služby, důchodový systém, a přístup ke službám a zboží. V rámci tohoto projektu byl zopakován základní modul otázek tohoto výzkumu a identifikovány nejnovější trendy v kontextu nové ekonomické, demografické a sociální situace. Výzkum přispěl k debatám o politice zaměstnanosti (identifikací specifických bariér na trhu práce), k diskusím o antidiskriminačním zákoně, a k posílení sociální inkluze osob ohrožených stigmatizací „příliš vysokým“ či „příliš nízkým“ věkem. Realizace projektu přispěla k formulaci základních doporučení a opatření pro zmíněné oblasti. Možnost srovnání výsledků šetření v čase usnadňuje evaluaci efektivity již přijatých opatření.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud