Projekt

Název:Věková diskriminace (ageismus) – třetí vlna šetření
Číslo:DC108/2012
Řešitel:Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Česká republika patří podle evropských srovnávacích výzkumů Eurobarometr ke třem zemím s nevyšší mírou ageismu a věkové diskriminace v Evropě. V ČR již proběhly dvě vlny reprezentativních výběrových šetření, Ageismus 2003 (VÚPSV, v.v.i.) a Ageismus 2007 (FSS MU), které identifikovaly řadu zásadních problémů v oblasti věkové diskriminace a ageismu. Věková diskriminace může ovlivňovat konkurence schopnost ČR v řadě oblastí, z nichž jako nejvýznamnější byly identifikovány: přístup k občanským právům, pracovní trh, sociálně-zdravotní služby, důchodový systém, a přístup ke službám a zboží. V rámci tohoto projektu byl zopakován základní modul otázek tohoto výzkumu a identifikovány nejnovější trendy v kontextu nové ekonomické, demografické a sociální situace. Výzkum přispěl k debatám o politice zaměstnanosti (identifikací specifických bariér na trhu práce), k diskusím o antidiskriminačním zákoně, a k posílení sociální inkluze osob ohrožených stigmatizací „příliš vysokým“ či „příliš nízkým“ věkem. Realizace projektu přispěla k formulaci základních doporučení a opatření pro zmíněné oblasti. Možnost srovnání výsledků šetření v čase usnadňuje evaluaci efektivity již přijatých opatření.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud