Projekt

Název:Zdravotní a životní podmínky starších pracovníků v pěti evropských zemích
Číslo:9139/15
Řešitel:Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Poskytovatel:Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)
Spoluřešitel:PhDr. Štěpánka Lehmann
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2015
Příjemce:Institute for Employment Studies (IES)
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

 Cílem projektu bylo porovnat opatření na národní úrovni v pěti evropských zemích, která vedou ke zkvalitnění života starších zaměstnanců a k jejich delšímu setrvání na trhu práce. Jednou z porovnávaných zemí byla i Česká republika. Projekt se zaměřil především na taková opatření, která 1) podporují udržení dobrého zdravotního stavu pracovníků po celou jejich pracovní dráhu a 2) umožňují starším pracovníkům skloubit práci s potřebou péče o stárnoucí rodiče, případně další členy rodiny. Národní studie zahrnula vypracování přehledu současných opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro delší pracovní uplatnění starších osob. Jednalo se o ta opatření, která byla zavedena na vládní úrovni, ale i o ta opatření, která byla výsledkem iniciativ sociálních partnerů. Součástí projektu bylo vypracování dvou případových studií v podnicích, které využívají inovativních nástrojů v této oblasti. Případové studie se opíraly především o provedené rozhovory se zástupci HR managementu, odborových organizací působících v podniku a vybraných zaměstnanců. Součástí studie bylo vyhodnocení účinnosti popsaných opatření na národní i firemní úrovni.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud