Projekt

Název:Zdravotní a životní podmínky starších pracovníků v pěti evropských zemích
Číslo:9139/15
Řešitel:Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Poskytovatel:Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)
Spoluřešitel:PhDr. Štěpánka Lehmann
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2015
Příjemce:Institute for Employment Studies (IES)
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

 Cílem projektu bylo porovnat opatření na národní úrovni v pěti evropských zemích, která vedou ke zkvalitnění života starších zaměstnanců a k jejich delšímu setrvání na trhu práce. Jednou z porovnávaných zemí byla i Česká republika. Projekt se zaměřil především na taková opatření, která 1) podporují udržení dobrého zdravotního stavu pracovníků po celou jejich pracovní dráhu a 2) umožňují starším pracovníkům skloubit práci s potřebou péče o stárnoucí rodiče, případně další členy rodiny. Národní studie zahrnula vypracování přehledu současných opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro delší pracovní uplatnění starších osob. Jednalo se o ta opatření, která byla zavedena na vládní úrovni, ale i o ta opatření, která byla výsledkem iniciativ sociálních partnerů. Součástí projektu bylo vypracování dvou případových studií v podnicích, které využívají inovativních nástrojů v této oblasti. Případové studie se opíraly především o provedené rozhovory se zástupci HR managementu, odborových organizací působících v podniku a vybraných zaměstnanců. Součástí studie bylo vyhodnocení účinnosti popsaných opatření na národní i firemní úrovni.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud