Projekt

Název:Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Číslo:TB05MPSV006
Řešitel:prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Předmětem řešení projektu bylo zpracování analýz a doporučení pro metodickou a koncepční činnost MPSV v oblasti výkonu činností sociální práce v přenesené působnosti na obcích II. a III. typu a na krajských úřadech v rozsahu §92 - §96 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a §64 a §65 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. V rámci projektu byla mj. zpracována analýza současné právní úpravy předmětné oblasti z hlediska naplňování jejího účelu. Samotný sociologický výzkum se pak zaměřil na tyto oblasti: 1. Řízení a plánování činností sociální práce v přenesené působnosti. 2. Spolupůsobení a vliv samosprávy na výkon činností sociální práce v přenesené působnosti. 3. Identifikace specifik personálního zajištění činností sociální práce v přenesené působnosti. 4. Dopady současné aplikace spolupůsobnosti samosprávy a přenesené působnosti na občany, jakožto konečné příjemce činností sociální práce v přenesené působnosti. 5. Dopady spolupůsobnosti samosprávy a přenesené působnosti na kompetence subjektů veřejné správy (Krajské úřady, obce, Úřady práce ČR) k vzájemné spolupráci zaměřené na posílení procesů směřujících k vyšší efektivitě pomoci.
Dosažené poznatky byly využity pro formulování návrhů inovací legislativní a nelegislativní povahy směřujících k zajištění vyšší efektivity výkonu státní správy v přenesené působnosti v předmětné oblasti (sociální práce směřující k poskytnutí pomoci občanům při řešení nepříznivé sociální situace a dostupnost potřebných sociálních služeb). Tyto návrhy jsou vedle sumarizace hlavních zjištění součástí hlavního výsledku projektu, který byl předán MSPV a představuje podklad pro dosažení výstupu typu Hneleg.

Spoluřešitelé: Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., Mgr. Olga Hubíková, Mgr. Jana Růžičková
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud