Projekt

Název:Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Číslo:TB05MPSV006
Řešitel:prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Předmětem řešení projektu bylo zpracování analýz a doporučení pro metodickou a koncepční činnost MPSV v oblasti výkonu činností sociální práce v přenesené působnosti na obcích II. a III. typu a na krajských úřadech v rozsahu §92 - §96 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a §64 a §65 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. V rámci projektu byla mj. zpracována analýza současné právní úpravy předmětné oblasti z hlediska naplňování jejího účelu. Samotný sociologický výzkum se pak zaměřil na tyto oblasti: 1. Řízení a plánování činností sociální práce v přenesené působnosti. 2. Spolupůsobení a vliv samosprávy na výkon činností sociální práce v přenesené působnosti. 3. Identifikace specifik personálního zajištění činností sociální práce v přenesené působnosti. 4. Dopady současné aplikace spolupůsobnosti samosprávy a přenesené působnosti na občany, jakožto konečné příjemce činností sociální práce v přenesené působnosti. 5. Dopady spolupůsobnosti samosprávy a přenesené působnosti na kompetence subjektů veřejné správy (Krajské úřady, obce, Úřady práce ČR) k vzájemné spolupráci zaměřené na posílení procesů směřujících k vyšší efektivitě pomoci.
Dosažené poznatky byly využity pro formulování návrhů inovací legislativní a nelegislativní povahy směřujících k zajištění vyšší efektivity výkonu státní správy v přenesené působnosti v předmětné oblasti (sociální práce směřující k poskytnutí pomoci občanům při řešení nepříznivé sociální situace a dostupnost potřebných sociálních služeb). Tyto návrhy jsou vedle sumarizace hlavních zjištění součástí hlavního výsledku projektu, který byl předán MSPV a představuje podklad pro dosažení výstupu typu Hneleg.

Spoluřešitelé: Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., Mgr. Olga Hubíková, Mgr. Jana Růžičková

Výstupy k projektu dostupné z https://www.mpsv.cz/cs/33620
(MPSV - Výzkumy v oblasti sociální práce: TB05MPSV006 Spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce – zip.soubor)

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud