Projekt

Název:Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Číslo:TB05MPSV007
Řešitel:prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Olga Hubíková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem řešení tohoto projektu bylo shromáždění poznatků o pojetí multidisciplinarity, zejména ve vztahu k uplatnění odbornosti sociální práce při posuzování nároku na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách a to ve vztahu k účelu této dávky a potřeb posuzování cílových skupin příjemců příspěvku na péči podle typu jejich disability. Výzkum realizovaný v rámci tohoto projektu se pak zaměřil zejména na: analýzu současné praxe v ČR 1; vliv právní úpravy posuzování nároku na příspěvek na péči na pojetí multidisciplinarity posuzování v současné praxi; na identifikaci rizik v současné praxi, z hlediska uplatnění plnohodnotného multidisciplinárního přístupu v posuzování nároku na příspěvek na péči; na popis dopadů identifikovaných rizik na cílové skupiny posuzovaných a na identifikaci odborných kompetencí, potřebných k posuzování nároku na příspěvek na péči ve vztahu k účelu poskytování dávky.
Dosažené poznatky byly využity při formulování návrhu variantního způsobu posuzování nároku na příspěvek na péči, který směřuje k většímu uplatnění multidisciplinárního přístupu. Tento návrh je kromě sumarizace hlavních zjištění součástí hlavního výsledku projektu, který byl předán MSPV a představuje podklad pro dosažení výstupu typu Hneleg.

Spoluřešitelé: Mgr. Olga Hubíková, Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., Mgr. Zuzana Durajová, Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.

Výstupy k projektu dostupné z https://www.mpsv.cz/cs/33620
(MPSV - Výzkumy v oblasti sociální práce: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči – zip.soubor)

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud