Projekt

Název:Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Číslo:TB05MPSV007
Řešitel:prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Olga Hubíková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem řešení tohoto projektu bylo shromáždění poznatků o pojetí multidisciplinarity, zejména ve vztahu k uplatnění odbornosti sociální práce při posuzování nároku na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách a to ve vztahu k účelu této dávky a potřeb posuzování cílových skupin příjemců příspěvku na péči podle typu jejich disability. Výzkum realizovaný v rámci tohoto projektu se pak zaměřil zejména na: analýzu současné praxe v ČR 1; vliv právní úpravy posuzování nároku na příspěvek na péči na pojetí multidisciplinarity posuzování v současné praxi; na identifikaci rizik v současné praxi, z hlediska uplatnění plnohodnotného multidisciplinárního přístupu v posuzování nároku na příspěvek na péči; na popis dopadů identifikovaných rizik na cílové skupiny posuzovaných a na identifikaci odborných kompetencí, potřebných k posuzování nároku na příspěvek na péči ve vztahu k účelu poskytování dávky.
Dosažené poznatky byly využity při formulování návrhu variantního způsobu posuzování nároku na příspěvek na péči, který směřuje k většímu uplatnění multidisciplinárního přístupu. Tento návrh je kromě sumarizace hlavních zjištění součástí hlavního výsledku projektu, který byl předán MSPV a představuje podklad pro dosažení výstupu typu Hneleg.

Spoluřešitelé: Mgr. Olga Hubíková, Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., Mgr. Zuzana Durajová, Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud