Projekt

Název:Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR
Číslo:6256/2016
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:Asociace samostatných odborů ČR
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:Mgr. Jiří Mertl, Ph.D.
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v. v. i., VŠE, TREXIMA, s. r. o., Ukrajinská iniciativa v ČR
Spolupříjemce:
Popis:

Pilotní analýza ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody byla součástí projektu, který byl financován Asociací samostatných odborů ČR. Projekt ASO "Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR" a jedotlivé studie.

Úkolem VÚPSV bylo popsat hlavní překážky a podmínky ovlivňující možnost zaměstnání osob po výkonu trestu odnětí svobody. Projekt se primárně zaměřil na připravenost uchazečů o zaměstnání z řad cílové skupiny a ochotu (případně taktéž připravenost) zaměstnavatelů tyto osoby zaměstnat. V rámci projektu byla realizována dvě samostatná šetření. První z nich se soustředilo na zhodnocení poznatků, které vyplynuly z přímé interakce uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů při zkušebním pracovním pohovoru. Druhé proběhlo mezi zaměstnavateli a zaměřilo se zejména na mapování jejich výchozích postojů k možnosti zaměstnat osoby, které se vrátili po výkonu trestu. Pozornost byla věnována jak samotnému náboru nových zaměstnanců, tak byly současně sledovány i některé základní charakteristiky zaměstnavatelů. Získané poznatky z výzkumů byly shrnuty do sedmi hlavních oblastí, které postupně zachytily sled událostí včetně možností a limitů zaměstnávat propuštěné osoby poté, kdy opustili vězeňské zařízení přes pracovní pohovor až po případný nástup do zaměstnání.

Stručný přehled hlavních poznatků z výzkumu 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud