Projekt

Název:Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR
Číslo:6256/2016
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:Asociace samostatných odborů ČR
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:Mgr. Jiří Mertl, Ph.D.
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v. v. i., VŠE, TREXIMA, s. r. o., Ukrajinská iniciativa v ČR
Spolupříjemce:
Popis:

Pilotní analýza ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody byla součástí projektu, který byl financován Asociací samostatných odborů ČR. Projekt ASO "Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR" a jedotlivé studie.

Úkolem VÚPSV bylo popsat hlavní překážky a podmínky ovlivňující možnost zaměstnání osob po výkonu trestu odnětí svobody. Projekt se primárně zaměřil na připravenost uchazečů o zaměstnání z řad cílové skupiny a ochotu (případně taktéž připravenost) zaměstnavatelů tyto osoby zaměstnat. V rámci projektu byla realizována dvě samostatná šetření. První z nich se soustředilo na zhodnocení poznatků, které vyplynuly z přímé interakce uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů při zkušebním pracovním pohovoru. Druhé proběhlo mezi zaměstnavateli a zaměřilo se zejména na mapování jejich výchozích postojů k možnosti zaměstnat osoby, které se vrátili po výkonu trestu. Pozornost byla věnována jak samotnému náboru nových zaměstnanců, tak byly současně sledovány i některé základní charakteristiky zaměstnavatelů. Získané poznatky z výzkumů byly shrnuty do sedmi hlavních oblastí, které postupně zachytily sled událostí včetně možností a limitů zaměstnávat propuštěné osoby poté, kdy opustili vězeňské zařízení přes pracovní pohovor až po případný nástup do zaměstnání.

Stručný přehled hlavních poznatků z výzkumu 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud