Projekt

Název:Role žen – migrantek v procesu integrace rodin migrantů do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich socio-kulturní specifika
Číslo:6920/2016
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:MV ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jan Kubát
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Proces integrace migrantů do společnosti České republiky předpokládá především úspěšnou integraci na úrovni rodin migrantů. Dynamika uplatňování slučování rodin migrantů v rámci imigrace do České republiky směřuje ke zvyšujícímu se počtu žen i dětí cizinců, ale i starších osob. Právě podíl dětí, které žijí (ať už se narodily v ČR nebo mimo její území), zásadně ovlivňuje rozhodnutí rodin migrantů zůstat v ČR. Vzhledem k těmto probíhajícím změnám, je nezbytné mapovat rodinný způsob života cizinců. Hlavním cílem projektu je poznání role žen migrantek, jejího významu a vlivu. Výzkum byl zaměřen na mapování vývoje a specifik sociálního potenciálu ženy – migrantky, jakožto ženy – nositelky kultury v samotném procesu integrace rodin cizinců do majoritní společnosti ČR, se zohledněním disproporcí vyvolaných působením vztahů a tlaků mezi osobními preferencemi žen a příslušníků jejich rodin, socio-kulturními podmínkami zemí původu, ekonomickou situací, migrační strategií rodiny a charakterem migrace.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud