Projekt

Název:Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR
Číslo:6921/2016
Řešitel:Ing. Petr Pojer
Poskytovatel:MV ČR
Spoluřešitel:PhDr. Jana Vavrečková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt navazuje na výsledky dosud realizovaných projektů v této oblasti financovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) jež mapovaly v půlročních intervalech situaci v letech 2009 - 2015. Cílem projektu je průběžné sledování integračních procesů s využitím vypracovaných nástrojů a metodik a zajištění podkladů pro hodnocení průběhu integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR. Projekt přispívá k zajištění nezbytné kontinuity dosavadních výstupů pro Odbor azylové a migrační politiky MV ČR. Kromě základního výstupu Soustava kvantitativních ukazatelů monitorujících integraci cizinců z třetích zemí k 31. 12. 2015 a k 30. 6. 2016 byly zpracovány podklady vyhodnocující vývoj názorů české majoritní společnosti k zde žijícím CTZ v šesti vytypovaných věcných oblastech do r. 2016 včetně a dále výstup Kriminalita CTZ v ČR v letech 2013 až 2015, jenž obsahuje porovnání kriminality CTZ s českou populací na základě dat Policejního prezidia a dále účast cizinců z třetích zemí na organizovaném zločinu a zatíženost CTZ z vybraných zemí kriminalitou.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud