Projekt

Název:Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR
Číslo:6921/2016
Řešitel:Ing. Petr Pojer
Poskytovatel:MV ČR
Spoluřešitel:PhDr. Jana Vavrečková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt navazuje na výsledky dosud realizovaných projektů v této oblasti financovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) jež mapovaly v půlročních intervalech situaci v letech 2009 - 2015. Cílem projektu je průběžné sledování integračních procesů s využitím vypracovaných nástrojů a metodik a zajištění podkladů pro hodnocení průběhu integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR. Projekt přispívá k zajištění nezbytné kontinuity dosavadních výstupů pro Odbor azylové a migrační politiky MV ČR. Kromě základního výstupu Soustava kvantitativních ukazatelů monitorujících integraci cizinců z třetích zemí k 31. 12. 2015 a k 30. 6. 2016 byly zpracovány podklady vyhodnocující vývoj názorů české majoritní společnosti k zde žijícím CTZ v šesti vytypovaných věcných oblastech do r. 2016 včetně a dále výstup Kriminalita CTZ v ČR v letech 2013 až 2015, jenž obsahuje porovnání kriminality CTZ s českou populací na základě dat Policejního prezidia a dále účast cizinců z třetích zemí na organizovaném zločinu a zatíženost CTZ z vybraných zemí kriminalitou.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud