Projekt

Název:Spolupráce Úřadu práce České republiky se zaměstnavateli při umisťování cizinců z třetích zemí na trh práce České republiky s možností dalšího využití pro průběžný monitoring
Číslo:DC514/2016
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Jan Kubát
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Základním cílem projektu bylo kvalitativní zmapování aktuální situace spolupráce Úřadu práce České republiky (ÚP ČR) se zaměstnavateli při umisťování cizinců z třetích zemí na trh práce České republiky, a to i s ohledem na případná regionální specifika. V rámci metodiky byl realizován kvalitativní sběr dat pomocí elektronického online dotazování pracovníků 77 kontaktních pracovišť ÚP ČR na úrovni bývalých okresů, dále pomocí fokusních skupin s pracovníky útvarů trhu práce, zprostředkování a poradenství a EURES na vybraných krajských pracovištích ÚP ČR, a také i pomocí hloubkových rozhovorů s vybranými zaměstnavateli a cizinci, kteří využili nebo využívali služeb ÚP ČR. V rámci projektu byla navržena vhodná systémová opatření a doporučení, jako např., vytvoření/obnovení poradních platforem na krajské úrovni, kterých se zúčastní zástupci krajských a spádových kontaktních pracovišť ÚP ČR, Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (MV ČR), Krajských integračních center Správy uprchlických zařízení MV ČR, Státního úřadu inspekce práce, Cizinecké policie a místní samosprávy. Současně byly navrženy i informační kanály o zaměstnávání cizinců mezi řídícími orgány Ministerstva práce a sociálních věcí a ÚP ČR a rovněž v rámci jednotlivých hierarchických úrovní ÚP ČR.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud