Projekt

Název:Spolupráce Úřadu práce České republiky se zaměstnavateli při umisťování cizinců z třetích zemí na trh práce České republiky s možností dalšího využití pro průběžný monitoring
Číslo:DC514/2016
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Jan Kubát
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Základním cílem projektu bylo kvalitativní zmapování aktuální situace spolupráce Úřadu práce České republiky (ÚP ČR) se zaměstnavateli při umisťování cizinců z třetích zemí na trh práce České republiky, a to i s ohledem na případná regionální specifika. V rámci metodiky byl realizován kvalitativní sběr dat pomocí elektronického online dotazování pracovníků 77 kontaktních pracovišť ÚP ČR na úrovni bývalých okresů, dále pomocí fokusních skupin s pracovníky útvarů trhu práce, zprostředkování a poradenství a EURES na vybraných krajských pracovištích ÚP ČR, a také i pomocí hloubkových rozhovorů s vybranými zaměstnavateli a cizinci, kteří využili nebo využívali služeb ÚP ČR. V rámci projektu byla navržena vhodná systémová opatření a doporučení, jako např., vytvoření/obnovení poradních platforem na krajské úrovni, kterých se zúčastní zástupci krajských a spádových kontaktních pracovišť ÚP ČR, Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (MV ČR), Krajských integračních center Správy uprchlických zařízení MV ČR, Státního úřadu inspekce práce, Cizinecké policie a místní samosprávy. Současně byly navrženy i informační kanály o zaměstnávání cizinců mezi řídícími orgány Ministerstva práce a sociálních věcí a ÚP ČR a rovněž v rámci jednotlivých hierarchických úrovní ÚP ČR.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud