Projekt

Název:Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU
Číslo:DC525/2016
Řešitel:Mgr. Mirjam Suchomelová
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Marie Kořánová
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt měl za cíl podrobně popsat, jak je organizován výkon posudkové služby v sociální oblasti v některých zemích Evropské unie. Zvláštní pozornost při tom byla věnována propojení mezi subjekty, které výkon posudkové služby v sociální oblasti provádějí, a rozhodovacími subjekty, které výstupy posudkové služby využívají. Do výběru sledovaných zemí byly zařazeny Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Francie a Velká Británie. V rámci řešení projektu byly popsány organizační struktury posudkových služeb jednotlivých zemí, posudkové agendy, kterými se zabývají, i vazby mezi posudkovými službami a rozhodovacími orgány. Mapovány byly posudkové služby vykonávající posudkovou činnost v oblasti pojistných systémů, v oblasti nepojistných systémů a pro účely trhu práce. Značná pozornost byla věnována otázce začlenění posudkové služby do státní služby jednotlivých zemí. Projekt se podrobněji zaměřoval i na další aspekty posudkové činnosti. Zjišťovány byly např. informace týkající se předpisů, které posudkovou činnost upravují, lhůt pro vypracovávání posudků, pravomocí posudkové služby, práv a povinností posuzovaných osob, povinností zdravotnických zařízení vůči posudkové službě apod. Sledovány byly rovněž otázky, jak je v rozhodovacím procesu s posudkem ze strany dávkového orgánu nakládáno, zda je pro dávkový orgán závazný či zda posudková služba poskytuje dávkovému orgánu v rámci posudku citlivé informace o zdravotním stavu posuzované osoby. Projekt se zabýval také opravnými prostředky ve správním řízení, kterými lze brojit proti výsledku posouzení, možnostmi soudního přezkumu i otázkou posuzování zdravotního stavu pro tyto účely.

Spoluřešitelé: Mgr. Marie Kořánová, Mgr. Lenka Krinesová, Mgr. Vítězslava Magerská, Mgr. Katarína Švehlová

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud