Projekt

Název:Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení
Číslo:9141/16
Řešitel:Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
Spoluřešitel:Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2017
Příjemce:Center for economic development, (CED) Bulgaria, Bulharsko
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Projekt mapoval sociální dialog a jeho vývoj po roce 2012 v členských zemích EU (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Polsko, Rumunsko) a kandidátských zemích EU (Makedonie). Navazoval na projekt Vliv ekonomické krize na národní systémy sociálního dialogu: Politická odezva jako základní nástroj oživení (The economic crisis impact on Industrial relations national systems: Policy responses as key recovery tools), který byl taktéž podpořen Evropskou komisí (Česká republika se tohoto projektu neúčastnila). Projekt se zaměřil na změny, ke kterým došlo v sociálním dialogu v „pokrizovém“ období, přičemž nabízí popis těchto změn, ale i pohled jednotlivých sociálních partnerů a odborníků na tyto změny. Na základě rozhovorů se zástupci sociálních partnerů se projekt navíc snaží předvídat i budoucí vývoj sociálního dialogu, a to zejména ve dvou oblastech – v digitalizaci ekonomiky a v nových formách zaměstnanosti. Součástí projektu je i mezinárodní komparace výsledků získaných v jednotlivých členských zemích.

Spoluřešitelé: Renata Kyzlinková, Petr Pojer, Aleš Kroupa

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud