Projekt

Název:Genderové audity organizací veřejného sektoru
Číslo:CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006236
Řešitel:Ing. Drahomíra Zajíčková
Poskytovatel:OPZ ESF
Spoluřešitel:Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2017
Doba řešení do:2018
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt je zaměřen na zajištění rovnosti žen a mužů v u konkrétního zaměstnavatele prostřednictvím realizace genderových auditů. Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé veřejného sektoru – ti totiž vzhledem k omezenému rozpočtu nemají možnost realizovat genderový audit jako komerční službu. Na základě provedeného auditu bude vytvořena závěrečná auditní zpráva a navržena opatření ke zlepšení genderové rovnosti na pracovišti.

Spoluřešitelé: Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D. , Ing. Soňa Veverková

Leták 1 

Leták 2 

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud