Projekt

Název:Fair Way, Fair Pay ve veřejném sektoru
Číslo:CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0005645
Řešitel:Ing. Drahomíra Zajíčková
Poskytovatel:OPZ ESF
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2020
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:Unie zaměstnavatelských svazů, Laboratoř experimentální ekonomie
Popis:

Snižovat platové rozdíly mezi muži a ženami ve veřejném sektoru prostřednictvím preventivních (neregulativních) opatření podporující stejné odměňování mužů a žen. Cílem projektu bude na a) organizační (mezzo) úrovni vytvoření sady nástrojů pro veřejný sektor pro prosazování konceptu rovného odměňování b) vzdělávání vedoucích pracovníků veřejného sektoru o principech rovného odměňování c) vytvoření webového portálu a realizace osvětových aktivit na podporu tématu rovného odměňování.

Partneři projektu: Unie zaměstnavatelských svazů, Laboratoř experimentální ekonomie

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud