Projekt

Název:Analýza české veřejné správy v „okolí“ českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým systémem
Číslo:DC513/2015
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je přinést popis všech významných (pojistných i nepojistných) sociálních systémů fungujících v České republice a zároveň i popis sociálních situací, které jsou jednotlivými sociálními systémy kryty. Dalším cílem je charakterizovat přímé a nepřímé vazby mezi jednotlivými sociálními systémy včetně systému důchodového včetně identifikace vhodných dat pro kvantifikaci zjištěných vazeb. Projekt přináší přehled vazeb mezi důchodovým systémem a podporou bydlení, pomocí v hmotné nouzi, nemocenským pojištěním, rodinnou politikou a státní sociální podporou, politikou zaměstnanosti, vzdělávací politikou, sociálními službami a systémem zdravotní a dlouhodobé péče. Výstupem projektu je strukturovaný popis přímých a nepřímých vazeb mezi jednotlivými sociálními systémy a důchodovým systémem, který bude sloužit zejména jako soubor výzkumných hypotéz pro další výzkum uvedených vazeb. Provázanost sociálních systémů navzájem je logickým důsledkem skutečnosti, že systémy pracují v zásadě s jedním a tímtéž souborem účastníků, kterým slouží podle konkrétní životní situace. Některé vazby mezi systémy jsou na první pohled jasné, jiné lze odhalit až při podrobném rozboru detailních pravidel určující strukturu a nároky vyplácené z jednotlivých systémů.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud