Projekt

Název:Specifika integrace nezletilých dětí cizinců na území České republiky
Číslo:18/2017_IC_NNO
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2017
Doba řešení do:2017
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Hlavním cílem projektu je získat hlubší poznatky o procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí do majoritní společnosti České republiky a tyto poznatky dále poskytnout pro jejich adekvátní využití.
Projekt je zaměřen na mapování vybraných oblastí (např. rodina, výchova, škola, vrstevnické skupiny, migrace apod.) ovlivňujících průběh integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí na území České republiky. V problematice integrace dětí cizinců do společnosti vyvstává několik důležitých otázek. První významnou otázkou jsou preference rodičů cizinců ve výchově jejich dětí a preference ve tvorbě hodnotových rámců dětí. Další důležitou oblastí je vliv migračního procesu a samotné integrace rodičů cizinců na výchovu a tvorbu hodnotových rámců dětí a míra jejich „kompatibility“ s hodnotovými rámci hostitelské společnosti. Vzhledem k tomu, že jednou z vůbec nejsilnějších vrstevnických skupin je třídní kolektiv dětí, hrají vzdělávací instituce, jako je mateřská škola, škola a mimoškolní vzdělávací zařízení v procesu úspěšné socializace a výchovy dětí významnou roli. Třetí mapovanou oblastí ovlivňující proces integrace dětí cizinců je proto vliv předškolních a školních zařízení na socializaci a úspěšnou integraci dětí cizinců do hostitelské společnosti.
Mapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců v ČR bude probíhat ve vybraných krajích ČR (Hlavní město Praha, Ústecký, Jihomoravský, Liberecký, Karlovarský, Jihočeský, Plzeňský kraj), a to prostřednictvím expertního dotazování, online dotazování a focusních skupin s třídními kolektivy, které zahrnují rovněž nezletilé děti cizinců z třetích zemí. Získané poznatky budou využity na podporu integrace nezletilých dětí cizinců i jejich rodin do společnosti České republiky.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud