Projekt

Název:Zpráva o rodině
Číslo:523
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2017
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Zpráva o rodině byla vytvořena pro Ministerstvo práce a sociálních věcí dle mandátu jím zřízené Odborné komise pro rodinnou politiku. Zaměřuje se primárně na aktuální situaci a popis současného stavu, ovšem v návaznosti na vývoj v minulých letech. Je koncipována tak, aby umožnila jednak zdůraznit nejnovější vývojové trendy ve sledovaných oblastech, a jednak aby vyplnila dlouhou mezeru od vydání poslední Národní zprávy o rodině z roku 2004. Cílem bylo vytvořit portrét současné české rodiny, se zvýrazněním hlavních rysů a zásadních proměn v posledních letech, tj. zhruba od roku 2000. Obsahově se Zpráva o rodině zaměřuje na klíčová témata, která se přímo dotýkají života současných českých rodin, a v nichž dochází k zásadnějším změnám pod vlivem měnících se společensko-ekonomických a kulturních podmínek a/nebo jsou předmětem odborných a veřejných debat.
Zpráva úvodem přináší široký záběr na demografický kontext života rodin. Další kapitoly jsou věnovány oblastem klíčovým pro život naprosté většiny rodin. Jde zejména o popis socioekonomické situace současných rodin s dětmi. Jsou mj. popsány vztahy mezi příjmy a výdaji či dopady a efektivita daňově-dávkového systému a návazně problematika bydlení. Dalším ze zásadních témat soudobé rodinné politiky je slaďování pracovního a rodinného života, jež je zpracováno z hlediska vztahu trhu práce a systému státní podpory rodin i postojů lidí a uplatňovaných strategií rodin. Jako důležitá oblast spolupráce rodiny a státu je zahrnuta oblast institucionálního zajištění vzdělávání a výchovy dětí. Tématem se zásadním významem pro dnešní rodiny je výchova a vztahy v rodině. Zpráva shrnuje hlavní deficity současného systému služeb pro děti a rodiny a soustředí se na vybrané oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Reflektovány jsou dále dopady stárnutí populace na proměny rodinného života seniorů a mezigenerační solidaritu. Pozornost je věnována i vybraným typům rodin se specifickými potřebami, konkrétně rodinám se zdravotně postiženým členem a rodinám cizinců.

Spoluřešitelé: Jana Barvíková, Sylva Höhne, Kristýna Janurová, Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Lucie Vidovičová

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud