Projekt

Název:Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu I. - II.
Číslo:522
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2017
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt si kladl za cíl systematicky popsat život, specifické potřeby a problémy rodin s dětmi školního věku a s dětmi dospívajícími. V této fázi vzrůstají nároky na finanční a organizační zajištění vzdělávání dětí, vznikají nové úkoly pro rodiče i širší rodinu ve výchově dětí a jejich přípravě pro budoucí život, objevují se problémy v rodinných a partnerských vztazích apod., a to často v době, kdy je potřeba zajistit i péči o méně soběstačné prarodiče.
Analýza se zakládá na datech ČSÚ a z výběrového šetření mezi rodiči školních a dospívajících dětí. Výzkumný zájem je věnován partnerství, rodičovství, příjmové a materiální situaci, skloubení pracovních a rodinných záležitostí, mezigeneračním vztahům, vzdělávání dětí a jejich volnočasovým aktivitám, případným problémům a neshodám v rodině a v neposlední řadě reflexi opatření rodinné politiky.
Z demografického hlediska jsou rodiny ve střední fázi rodinného cyklu pestré co do forem a historie soužití, ale celkem uniformní pokud jde o počet dětí. A také v míře ekonomické aktivity. Přesto existují příjmové rozdíly, horší příjmovou situaci vykazují partneři žijící nesezdaně a samoživitelé oproti sezdaným rodičům, rodiny s nejmladším dítětem školního věku a ty s více dětmi. Mezi nejvíce zatěžující položky rodinného rozpočtu patří zajištění volnočasových aktivit dětí spolu s financováním školních a prázdninových pobytů. S rostoucím věkem rodičů (a potažmo dětí) se u mužů i u žen snižuje množství času, který v průměru svým dětem věnují. Tento deficit přitom rodiče negativně pociťují, zejména ženy. Velké pracovní vytížení (jednoho z) partnerů je jedním z nejčastějších témat konfliktů mezi partnery, dalšími jsou výchova dětí, péče o domácnost a hospodaření s penězi. Rodiče i ve střední fázi rodinného cyklu očekávají od státu především finanční podporu a dostupnost bydlení.

Spoluřešitelé: Jana Barvíková, Sylva Höhne, Kristýna Janurová, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud