Projekt

Název:Vypracování a aktivní participace na Koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy
Číslo:58/2017
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:Magistrát hlavního města Prahy (odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence)
Spoluřešitel:Ing. Sylva Höhne
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2017
Doba řešení do:2017
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu bylo vytvoření podkladů pro Koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy a expertní pomoc při samotné tvorbě této koncepce. Projekt sestával ze tří souvztažných částí.
1) Vytvoření analytické části „Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy“, a to ve struktuře: demografická situace, materiální a životní podmínky, zaměstnanost a nezaměstnanost, sociální a zdravotní služby, služby pro fungující rodiny, vzdělávání.
2) Analýza dotazníkového šetření „Rodinná politika v MČ hl. m. Prahy“, doplněná kvalitativním výzkumem ve vybraných městských částech hl. m. Prahy formou rozhovorů.
3) Participace na celkové SWOT analýze realizované při setkání Komise Rady hl. m. Prahy pro rodinnou politiku.
Z projektu vyplynulo, že cílem rodinné politiky pro hl. m. Prahu by mělo být (a) vytváření společenského klimatu příznivého pro formování rodin a podporujícího jejich funkčnost a stabilitu, (b) zajištění socioekonomických podmínek pro rodiny různého typu, (c) podpora rodin tam, kde vlastními silami a zdroji nezvládají plnit některé funkce a (d) podpora autonomie rodin a mezigenerační soudržnosti. Dále by koncepce rodinné politiky MHMP by měla obsahovat hlavní zásady kooperace magistrátu a městských částí. Nutná je funkční rovnováha a vymezení rolí a kompetencí.
Konkrétní analýzy stávající situace, dlouhodobějších trendů, i zpracované výsledky dodaného šetření byly předány zadavateli veřejné zakázky a nejsou veřejně přístupné.

Spoluřešitelé: Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud