Projekt

Název:Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Číslo:GP402/07/P548
Řešitel:doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Poskytovatel:Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2007
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Grantový projekt analyzuje vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce. V první části projektu budou rekapitulovány přístupy k této oblasti. Budou popsány nástroje, které jsou využívány k analýzám dopadů na trh práce. Samotná analýza pracovních pobídek v ČR bude provedena na modelových rodinách pomocí ukazatele mezní efektivní sazby daně. Bude analyzován vliv mzdového vývoje a skutečných úprav daní a sociálních dávek v minulých letech. Na první část výzkumu naváže druhá, kdy pomocí dostupných dat budou popsány skutečné pasti neaktivity v české společnosti. Ve třetí části výzkumu bude pozornost obrácena na mezinárodní zkušenosti s eliminací pastí neaktivity a aplikace těchto zkušeností v ČR bude testována na daňově - dávkovém modelu. V návaznosti na předcházející budou v závěrečné části výzkumu navrženy vlastní úpravy daní a dávek. Na základě všech zjištěných skutečností budou přijaty doporučení pro další výzkum na tomto poli.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud