Projekt

Název:Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmů fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
Číslo:HR151/06
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2006
Doba řešení do:2006
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je získání poznatků z právních úprav systémů výběru a vymáhání pojistného a daní s příslušenstvím v jiných státech a zjištění možností společného výběru a vymáhání pojistného a daně z příjmu jedním výběrčím a vymáhacím místem z hlediska administrativního a systémového a efektivnost takového postupu. Na základě analýzy a hodnocení současného stavu právní úpravy v ČR navrhnout optimální úpravu.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud