Projekt

Název:Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateř. školách, školních družinách a obdobných zařízení a jiných institucionálních forem péče o děti v ČR, včetně identifikace překážek jejich využívání a návrhy možných opatření k jejich rozvoji
Číslo:HR162/07
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2007
Doba řešení do:2008
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu realizovaného v letech 2007-2008 a financovaného MPSV, je zjistit rozsah, podmínky a variabilitu poskytování služeb péče o děti předškolního a ranně školního věku. Konkrétně se výzkum v prvním případě zaměřuje na doplnění statistických informací charakteristikami činností a dostupnosti jeslí a mateřských škol, jakož i na hlubší znalostí o neinstitucionálních formách péče. V případě dětí školního věku je záměrem projektu blíže charakterizovat péči o tyto děti poskytovanou školami v době mimo vyučování. Analýzy mají vyústit ve formulaci doporučení ke zvýšení přístupnosti a variability sledovaných služeb. Výzkumná strategie vychází z mnohodimenzionality sledované problematiky a zohledňuje sociální, zdravotní, ekonomické a právní aspekty sledované problematiky. V zájmu zhodnocení poptávkové a nabídkové strany systému denní péče o malé děti se projekt zaměří na tři oblasti: na příjemce služeb (zkušenosti a potřeby rodičů dětí v předškolním a mladším školním věku), na poskytovatele služeb (institucionální i neinstitucionální formy zajištění služeb) a na systémové a organizační podmínky poskytování služeb péče o děti. U příjemců služeb se zjišťují zkušenosti a potřeby rodičů dětí v předškolním a mladším školním věku. U poskytovatelů služeb pro děti předškolního a mladšího školního věku se zjišťují institucionální i neinstitucionální formy jejich poskytování. Součástí analýzy systémových a organizačních podmínek poskytování služeb péče o děti je šetření provedené v obcích a městech na celém území ČR.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud