Projekt

Název:Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu
Číslo:HR165/07
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2007
Doba řešení do:2008
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je získat přehled o tom, z jakého rozhodného období se v zahraničních důchodových systémech zjišťují příjmy pro výpočet důchodu a jakým způsobem je zohledněna výše těchto příjmů při výpočtu důchodu. Na základě takto získaných poznatků budou předloženy variantní návrhy možných změn právní úpravy v českém základním důchodovém pojištění. Projekt se zaměří na získání poznatků zejména o následujících oblastech: způsob stanovení rozhodného období, druhy příjmů započítávaných pro účely důchodového pojištění a způsob jejich zjišťování, způsob zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu, způsob „zacházení“ s dobou, která sice spadá do rozhodného období, avšak nebyl v ní dosažen příjem započitatelný pro účely důchodového pojištění.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud