Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR

(čtvrtletní aktualizované údaje)

Část údajů je založena na publikacích popř. internetových přehledech různých institucí, zejména ČSÚ, MF, ČNB a MPSV, jsou však též v tomto přehledu přebírány a soustředěny pro větší pohodlí uživatelů. Příslušné údaje jsou uváděny ve formě dlouhodobých časových řad a doplněny  o další propočty vzájemných vazeb mezi ukazateli, spolu s přehledy nejvýznamnějších údajů z oblasti sociální, daní a pojistného, sestavených VÚPSV na bázi platné legislativy.

Aktualizace údajů:

říjen 2018

Případné dotazy:

Ing. Sylva Höhne

Kromě této čtvrtletní verze jsou dané ukazatele v souhrnné podobě (vč. mezinárodních srovnání) publikovány v roční periodicitě i v tištěné formě vždy v květnu příslušného roku

Poslední vydání - Bulletin No. 33 (červen 2018) 
 

Tabulky jsou ve formátu
Souhrnný přehled základních ukazatelů - roční údaje
 
VYBRANÉ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 1990 - 2017 (I.- III.Q 2018)
Výroba, produktivita                 
Zaměstnanost, nezaměstnanost
Ceny a mzdy
Zahraniční obchod, platební bilance
 
Vybrané sociální ukazatele
 
Daně a pojistné
 
Vývoj a odvětvová struktura zaměstnanosti
 
Daň z příjmů fyzických osob
 
 SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM
Výdaje na základní složky sociálně-zdravotního systému (1990-2017)
Relace výdajů základních složek sociálně-zdravotního systému k HDP (1990 - 2017)
Struktura výdajů podle základních složek sociálně-zdravotní soustavy - v % (1990-2017)
Částky životního minima 
Pojistné na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a všeobecné zdravotní pojištění (1993-2017)
 
 DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE (1990-2017)
Věková struktura obyvatelstva 
Pohyb obyvatelstva 

 

Grafy jsou ve formátu
1. Vývoj HDP, průmyslové a stavební produkce (údaje za období 1990 – 2017)
2. Vývoj produktivity práce a reálných mezd pracovníků (údaje za období 1990 – 2017)
3. Vývoj spotřebitelských cen, nominálních a reálných mezd (údaje za období 1990 - 2017) 
4. Starobní důchod a životní minimum jednotlivce (údaje za období 1990 - 2017)
5. Struktura pracovníků podle sfér (údaje za období 1990 - 2017) 
6. Vývoj míry nezaměstnanosti (údaje za období 1990 - III.Q 2018) 
7. Vývoj částek životního minima, průměrné a minimální mzdy (údaje za období 1990 - 2017)
8. Vývoj základních složek sociálně zdravotního systému (údaje za období 1990 - 2017) 
9. Relace výdajů na sociálně zdravotní systém v % HDP (údaje za období 1990 - 2017)
10. Podíl základních složek na celkových výdajích sociálně zdravotního systému (údaje za období 1990 - 2017)

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud