Fair Way, Fair Pay ve veřejném sektoru


Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0005645

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita:
Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo výzvy: 03_15_027

Název výzvy: Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 regiony ČR

Příjemce projektu: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Partneři projektu: Unie zaměstnavatelských svazů, Laboratoř experimentální ekonomie

Období realizace:
1. 1. 2019 - 31. 12. 2020

Cíl projektu: Snižovat platové rozdíly mezi muži a ženami ve veřejném sektoru prostřednictvím preventivních (neregulativních) opatření podporující stejné odměňování mužů a žen. Cílem projektu bude na a) organizační (mezzo) úrovni vytvoření sady nástrojů pro veřejný sektor pro prosazování konceptu rovného odměňování b) vzdělávání vedoucích pracovníků veřejného sektoru o principech rovného odměňování c) vytvoření webového portálu a realizace osvětových aktivit na podporu tématu rovného odměňování.

Cílové skupiny

Zaměstnanci
Orgány veřejné správy

Kontaktní osoba: Ing. Drahomíra Zajíčková
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
Nová publikace VÚPSV

Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči

více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud