Rodina

Výzkum rodiny vychází z analýz demografických změn, zejména sňatečnosti a porodnosti, a jejich vlivu na proměny rodiny. Zaměřuje se na demografické chování a jeho souvislosti, především na formování rodiny a její stabilitu, alternativní formy rodinného soužití a vliv sociálně ekonomických podmínek. Zvláštní pozornost je věnována např. problémům bezdětnosti, neúplným a vícedětným rodinám a rodinám cizinců. Na tomto základě jsou analyzovány rodiny jako objekt rodinné a sociální politiky se zaměřením zejména na dávkový a daňový systém, opatření zákoníku práce a služby pro funkční i problémové rodiny.

Důležitou oblast výzkumu představuje životní úroveň rodin a jejich materiální podmínky, zejména příjmová situace a bydlení. Dlouhodobě je zkoumáno slaďování rodinného života a zaměstnání, zejména v různých typech rodin a demografických a sociálních skupinách. Pozornost se soustřeďuje např. na dělbu práce v rodině, na otce na rodičovské dovolené a služby pro rodiny. Vzhledem ke stárnutí populace je výzkumná činnost zaměřena rovněž na životní podmínky seniorů, mezigenerační solidaritu a služby pro seniory.

Pozornost je také věnována otázkám koncipování rodinné politiky.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud