Genderové audity v organizacích veřejného sektoru

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006236

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo výzvy: 03_16_050

Název výzvy: Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony

Příjemce projektu: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Období realizace: 1. 9 2017 – 31 8. 2018

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zajištění rovnosti žen a mužů v u konkrétního zaměstnavatele prostřednictvím realizace genderových auditů. Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé veřejného sektoru – ti totiž vzhledem k omezenému rozpočtu nemají možnost realizovat genderový audit jako komerční službu. Na základě provedeného auditu bude vytvořena závěrečná auditní zpráva a navržena opatření ke zlepšení genderové rovnosti na pracovišti.

Cílové skupiny:
Zaměstnanci
Zaměstnavatelé
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
Nová publikace VÚPSV

Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči

více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud