Trh práce

Výzkum trhu práce je zaměřen zejména na politiku zaměstnanosti, její cíle, nástroje a institucionální zabezpečení a na problémy spojené s minimalizací nezaměstnanosti. Pozornost je proto věnována hodnocení účinnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, a to jak z celostátního, tak regionálního hlediska. Sledován je rovněž vývoj na trhu práce, především nabídky a poptávky po pracovních silách, a pracovní migrace. Dlouhodobě je zkoumáno postavení vybraných sociálních skupin (zdravotně postižení, staří, cizinci) na trhu práce.

Dalšími oblastmi, na něž se výzkum soustřeďuje, jsou možnosti a limity sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na celostátní, odvětvové a podnikové úrovni a pracovní podmínky, především pracovní doba, organizace práce, flexibilní formy zaměstnávání, uplatňování principu flexicurity v podmínkách ČR, změny v charakteru práce, odborné vzdělávání, vztah práce a osobního života. Zkoumány jsou rovněž faktory negativně ovlivňující kvalitu pracovního života, mezi něž patří zejména pracovní zátěž jak ve své fyzické, tak i psychické podobě.

Ústav každoročně připravuje dva bulletiny: Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR a Mezinárodní pracovní migrace v ČR.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud