FÓRUM sociální politiky

Odborný recenzovaný časopis vydávaný VÚPSV, v. v. i.

Časopis je zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, a do databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

Vydavatel: VÚPSV, v. v. i., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Šéfredaktorka: Mgr. Hana Roztočilová, e-mail: , tel.: 211 152 723

Vychází: 6x ročně, první číslo vyšlo v srpnu 2007

Rozsah: 32 stran, tisk černobílý

Formát: A4

Cena: jedno číslo 60 Kč, roční předplatné 360 Kč

Obsahové zaměření: sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém státní sociální podpory, systém hmotné nouze, posudková služba, zdravotní postižení, rodina, sociálně-právní ochrana dětí, rovné příležitosti, pojistné systémy, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, příjmová politika, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, činnost úřadů práce, mzdová politika, mzdové a platové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, migrace, integrace cizinců, mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání, pracovní podmínky, organizace práce, legislativa upravující všechny tyto oblasti, zejména pracovněprávní, a další příbuzná tematika.

Členění: Časopis je členěn na dvě části zhruba o stejném rozsahu. Rubriky jsou členěny podle formy, nikoli podle obsahu, lze zavádět i další. Rozsah rubrik je flexibilní.

První část tvoří rubrika Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy, kam jsou zařazovány příspěvky, které podléhají recenznímu řízení. O zařazení příspěvků do této rubriky rozhoduje redakční rada na základě jeho výsledků.

Druhá část obsahuje příspěvky, které recenznímu řízení nepodléhají a jsou zařazovány do následujících rubrik (počet může být podle potřeby rozšířen):

 • Z Evropské unie (novinky z EU i jednotlivých států EU)
 • Projekty podporované EU
 • Statistiky a analýzy (okomentované oficiální statistiky)
 • Poznatky z praxe
 • Zajímavosti ze zahraničního tisku
 • Informační servis čtenářům - členění do podrubrik:
  • Recenze (recenze zajímavých publikací)
  • Z domácího tisku
  • Ze zahraničního tisku
  • Novinky z knihovního fondu 
    

Etické zásady  vydávání časopisu FÓRUM sociální politiky upravují činnost redakční rady, posuzování nabízených článků, požadavky na recenzenty, průběh recenzního řízení, požadavky na autory a způsob řešení zjištěných chyb a nedostatků.

Informace pro autory:

Autoři mohou nabízet příspěvky do obou částí, tj. do recenzované i nerecenzované části, s tím, že uvedou, do které. Příspěvky nabízené do recenzované části redakční rada posoudí, rozhodne o zadání vypracování recenzních posudků a na jejich základě rozhodne o zařazení či nezařazení příspěvku do této části. V případě nepřijetí do recenzované části může navrhnout otištění ve zkrácené verzi v nerecenzované části.
Redakce přijímá pouze dosud nepublikované příspěvky v elektronické podobě. Autor by měl připojit úplnou kontaktní adresu včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: hana.roztocilova@vupsv.cz.

Formální požadavky: Rukopis příspěvku do recenzované části (nejlépe v členění souhrn /resumé/, úvod, současný stav poznání a odkazy na odbornou literaturu, zkoumaná problematika a použité metody, výsledky, diskuse, závěr) o rozsahu zhruba 20 tisíc znaků včetně mezer v editoru Word musí vedle vlastního textu obsahovat cca 20řádkové resumé, klíčová slova v češtině a kód JEL Classification. Citace a bibliografické odkazy musí být úplné a v souladu s příslušnou normou. Grafy a obrázky musí být přizpůsobeny černobílému provedení (ve formátu Excel skupinový sloupcový, ne prostorový). Připojeny musí být i jejich zdrojové soubory. Redakce provádí jazykovou úpravu textu.

S cílem posílit informační charakter rubriky Informační servis čtenářům vyzýváme čtenáře, potenciální autory či přispěvatele, aby redakci upozorňovali na konání nejrůznějších akcí, nabízeli stručné aktuální informace o jejich průběhu a výsledcích a v případě, že narazili na zajímavou knížku, ji doporučili redakci k recenzování, případně nabídli vypracování recenze.

Složení redakční rady:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSC. (předseda, VÚPSV)
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (FHS UK)
doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. (MUP, o. p. s., VŠE)
prof. JUDr. Vilém Kahoun (ČSSZ, ZSF JČU)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE)
Mgr. Aleš Kroupa (VÚPSV)
PhDr. Věra Kuchařová, CSc. (VÚPSV)
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (VŠE)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (MU)
prof. Ing. Eva Rievajová, Ph.D.

Evidenční údaje: MK ČR E 17566, ISSN 1802-5854 print; ISSN 1803-7488 online

 Předplatné časopisu lze objednat

 • na bezplatné infolince České pošty: 800 300 302 
 • prostřednictvím internetové objednávky
 • písemně na adrese: Česká pošta, s.p., odd. periodického tisku, Olšanská 38/9, 255 99 Praha 3
 • e-mail:
 • fax: 267 196 287

 

Speciální online verze časopisu FÓRUM sociální politiky v angličtině
- ISSN 1803-7488


 Starší čísla časopisu FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY  

rok 2018 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4    
 rok 2017 č.1   č. 2 č. 3   č. 4 č. 5   č. 6

rok 2016

č.1 č. 2   č. 3 č. 4  č. 5   č. 6
rok 2015 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6
rok 2014 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6
rok 2013 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6
rok 2012 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6
rok 2011 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6
rok 2010 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6
rok 2009 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6
rok 2008 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6
rok 2007 č. 1 č. 2 č. 3      

 Mimořádné číslo - roč. 9/2015  (Prof. Igor Tomeš: 10x o sociální politice)


Obsah nového čísla časopisu FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY:  číslo 5/2018 

 

Recenzenti 
rok 2018

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud