K novele zákona o zaměstnanosti účinné od 1. 1. 2009

Olga Bičáková

Oblast právních vztahů, které vznikají na úseku zaměstnanosti, je upravena zejména zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti dnem 1. října 2004. Jeho účelem bylo účinně regulovat právní vztahy vznikající v oblasti zaměstnanosti, vytvořit vhodné právní nástroje a instituty, které by napomohly rozvoji trhu práce a snižování nezaměstnanosti, a dopracovat některé instituty komunitárního práva tak, aby úprava v této oblasti byla kompatibilní s právem Evropské unie a Evropských společenství. V praxi se prokázala jeho účelnost a životaschopnost, na trhu práce se však projevily i některé jevy, na které reagoval nedostatečně. To by měla napravit novela zákona o zaměstnanosti, která nabude účinnosti od 1. ledna 2009. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře se zásadními změnami, které tato legislativní změna přináší.

Bičáková, Olga, K novele zákona o zaměstnanosti účinné od 1. 1. 2009. FSP,_č. 6, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .