Odlišnosti v kompetencích mužů a žen na řídících pozicích a jejich profesní a společenské ohodnocení

Zuzana Šnajdrová

Téma rovných příležitostí mužů a žen se stává stále diskutovanějším a medializovanějším. Z obecných úvah se diskuse přesouvá k jednotlivým aspektům genderové problematiky. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) se od r. 2005 v rámci projektu „Gender v managamentu“ zabývá problematikou rovných příležitostí mužů a žen ve vedoucích a řídících funkcích, strukturou a příčinami mzdových nerovností. Tato práce pojímá téma z jiné, doposud méně diskutované perspektivy. Na základě kvalitativních výzkumů se snaží zmapovat odlišnosti v kompetencích mužů a žen v řídících pozicích a rozdíly v jejich ohodnocení ze strany zaměstnavatelů. Cílem této studie tedy není zjistit, zda jsou dané kompetence sociálně konstruované či biologicky dané, ale spíše to, jak jsou definovány a společensky i profesně ohodnocovány.

Šnajdrová, Zuzana, Odlišnosti v kompetencích mužů a žen na řídících pozic. a jejich profes. a spol. ohodnocení. FSP,_č. 1, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .