New publication of the RILSA

11.4.2018 Beran, Vlastimil – Říhová, Lenka Data availability among the concerned institutions in the area of executions Prague: RILSA, 2017. 42 pp. Execution is reflected in many levels of life executed one. It affects his life in the psychological, social and economic spheres. Knowing the possible consequences of the execution, it is essential for the institutions […]

Nová publikace VÚPSV

11.4.2018 Beran, Vlastimil – Říhová, Lenka Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí Praha: VÚPSV, v. v. i., 2017. 42 s., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-321-0 Exekuce se odráží v mnoha rovinách života exekuovaného. Ovlivňuje jeho život v oblasti psychologické, sociální i ekonomické. Při znalosti možných důsledků exekuce je nezbytné, aby zainteresované instituce měly […]

New publication of the RILSA

4.4.2018 Höhne, Sylva – Nešporová, Olga – Svobodová, Kamila The socio-economic impact of a death on Czech households Prague: RILSA, 2018. 94 pp. – ISBN 978-80-7416-315-9 The monograph describes the impact of the death of a household member on the socio-economic situation of different types of households. The first part identifies the costs directly related to […]

Nová publikace VÚPSV

4.4.2018 Höhne, Sylva – Nešporová, Olga – Svobodová, Kamila Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 94 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-315-9 Monografie popisuje dopady úmrtí do socioekonomické situace různých typů domác¬ností. Předně byly zjišťovány náklady bezprostředně související s úmrtím blízkého, to znamená výdaje, které pozůstalým vznikají v návaznosti […]