Nová publikace VÚPSV

Beran, Vlastimil – Říhová, Lenka
Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2017. 42 s., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-321-0

Exekuce se odráží v mnoha rovinách života exekuovaného. Ovlivňuje jeho život v oblasti psychologické, sociální i ekonomické. Při znalosti možných důsledků exekuce je nezbytné, aby zainteresované instituce měly dostatečné informace z této oblasti. Informační základna jim umožní efektivně konat a zmírňovat tak dopady exekuce. Výzkumný tým proto v rámci prvotní výzkumné sondy oslovil vybrané veřejné instituce, svazy, komory a sdružení. Hlavní výstupy výzkumné sondy odhalily, že žádná z oslovených zainteresovaných institucí nedisponuje ucelenou databází o jedincích v exekuci. Následně výzkumný tým provedl kvantitativní šetření u 261 pracovišť zainteresovaných institucí. Při analýze odpovědí z tohoto šetření vyšlo najevo, že stěžejním problém v této oblasti je nedostupnost dat (datové základny) pro jakékoliv analýzy, které by měli podpořit rozhodovací procesy institucí zabývající se touto problematikou. Byly proto navrženy klíčové otázky v oblasti exekucí. Znalost odpovědí na každou z těchto otázek u každého případu exekuce poskytne odpovědi, které v celku zajistí ústředním orgánům státní správy informace nezbytné pro efektivní řešení problémů spojených s exekucí v České republice.

Kategorie Aktuality CZ.