Nová publikace VÚPSV

20.2.2020 Kotíková, Jaromíra – Šťastnová, Pavlína Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky /The projection of graduates: Calculation and outcomes Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 125 s., obr. – ISBN 978-80-7416-350-0 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň […]

Účast na odborném workshopu v rámci projektu „Ad-PHS, Advancing Personal and Household Services“ (Podpora služeb pro domácnost)

19.2.2020 Ve středu 19. 2. 2020 se ředitelka Jaromíra Kotíková aktivně zúčastnila workshopu, který se konal v rámci mezinárodního projektu „Ad-PHS, Advancing Personal and Household Services“ (Podpora služeb pro domácnost), kde představila poznatky ze systémového individuálního projektu „Studie proveditelnosti nástroje služeb pro domácnost“.

Nová publikace VÚPSV

12.2.2020 Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody /Social entrepreneurship in the Czech Republic: exploration of the (re)integration potential of social enterprises in marginalized persons with regard to those released from imprisonment Praha: VÚPSV, v. v. […]

Strategické řízení lidských zdrojů ve VÚPSV, v. v. i.

4.2.2020 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (dále jen VÚPSV), z rozhodnutí a příkazu ředitelky realizoval v období červen 2019 – leden 2020 tvorbu nástrojů a postupně průběžně začal aplikovat jednotlivé prvky strategického řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) ve VÚPSV. V uvedeném období byly zpracovány základní systémové dokumenty s tématy: Organizační uspořádání a systemizace pracovních […]

Změna výpůjčních hodin knihovny VÚPSV pro veřejnost

3.2.2020 Změna výpůjčních hodin knihovny VÚPSV pro veřejnost: pondělí:   9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 úterý:   9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 středa:   9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 https://www.vupsv.cz/knihovna/

Nová publikace VÚPSV

28.1.2020 Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš – Šimíková, Ivana Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 /Assessment of the System of Social Inclusion Strategy Indicators of the Czech Republic for 2014-2020 Praha: VÚPSV, v. v. i. – výzkumné centrum Brno, 2019. 71 s., tab. ISBN 978-80-7416-349-4 Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení […]

Nová publikace VÚPSV

15.1.2020 Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra – Nešporová, Olga Rekonstituované rodiny / Reconstituted families Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 161 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-345-6 Publikace přináší poznatky o tzv. rekonstituovaných rodinách, neboli rodinách, kde má alespoň jedno dítě jednoho nevlastního rodiče. Tento typ rodiny, ač se […]

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (VÚPSV) pokračuje (ve 2. čtvrtletí t.r. zahájené) v tvorbě nástrojů a postupné aplikaci prvků strategického řízení lidských zdrojů ve VÚPSV

18.12.2019 Strategické řízení lidských zdrojů ve VÚPSV, v. v. i. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (dále jen VÚPSV), z rozhodnutí a příkazu ředitelky realizuje od června 2019 tvorbu nástrojů a postupně průběžně aplikuje jednotlivé prvky strategického řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) ve VÚPSV. V rámci strategického ŘLZ jsou hlavními tématy: Organizační uspořádání a systemizace […]