Nová publikace VÚPSV

2.1.2019 Hubíková, Olga Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 101 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-334-0 Předmětem předkládané studie je na základě rozsáhlého souboru kvalitativních a kvantitativních dat zmapovat možnosti a limity uplatňování case managementu (CM) v sociální práci na obecních […]

Nová publikace VÚPSV

28.11.2018 Beran, Vlastimil – Godarová, Jana Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 49 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-319-7 Zpráva seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat finanční situaci seniorů v České republice v letech 2010-2015. V roce 2015 žilo v České republice 10 529 752 […]

Nová publikace VÚPSV

17.10.2018 Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 137 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-326-5 Předkládaná publikace přináší hlavní výsledky průzkumu veřejného mínění, který se zaměřil na názory laické i odborné veřejnosti na novou službu předškolní péče […]

Nová publikace VÚPSV

3.10.2018 Bareš, Pavel Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 116 s., obr., příl. – ISBN 978-80-7416-324-1 Studie představuje výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat možnosti poskytování pomoci a podpory osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) a po VTOS při řešení problémů souvisejících […]

Nová publikace VÚPSV

25.7.2018 Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2017. Bulletin No 33  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 66 s., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-325-8 Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, […]

Nová publikace VÚPSV

27.6.2018 Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 42 s., lit. – ISBN 978-80-7416-323-4 Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizované v projektu „Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“. Vzhledem ke specifickému […]

Nová publikace VÚPSV

13.6.2018 Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Janurová, Kristýna – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 144 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-314-2 Monografie byla finančně podpořena z institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace a vychází z projektů Rodiny ve střední fázi […]