Odborný recenzovaný časopis vydávaný VÚPSV, v. v. i.

Časopis je zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, a do databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

Šéfredaktor: PhDr. Petr Šafařík, e-mail: petr.safarik@vupsv.cz, tel.: +420 211 152 722.

Vydavatel: VÚPSV v. v. i., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Vychází: 6x ročně, první číslo vyšlo v srpnu 2007

Rozsah: 32 stran, tisk černobílý

Formát: A4

Cena: jedno číslo 60 Kč, roční předplatné 360 Kč

Obsahové zaměření: sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém státní sociální podpory, systém hmotné nouze, posudková služba, zdravotní postižení, rodina, sociálně-právní ochrana dětí, rovné příležitosti, pojistné systémy, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, příjmová politika, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, činnost úřadů práce, mzdová politika, mzdové a platové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, migrace, integrace cizinců, mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání, pracovní podmínky, organizace práce, legislativa upravující všechny tyto oblasti, zejména pracovněprávní, a další příbuzná tematika.

časopis je členěn na dvě části zhruba o stejném rozsahu. Rubriky jsou členěny podle formy, nikoli podle obsahu, lze zavádět i další. Rozsah rubrik je flexibilní.

První část tvoří rubrika Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy, kam jsou zařazovány příspěvky, které podléhají recenznímu řízení. O zařazení příspěvků do této rubriky rozhoduje redakční rada na základě jeho výsledků.

Druhá část obsahuje příspěvky, které recenznímu řízení nepodléhají a jsou zařazovány do následujících rubrik (počet může být podle potřeby rozšířen):

 • Z Evropské unie (novinky z EU i jednotlivých států EU)
 • Projekty podporované EU
 • Statistiky a analýzy (okomentované oficiální statistiky)
 • Poznatky z praxe
 • Zajímavosti ze zahraničního tisku
 • Informační servis čtenářům – členění do podrubrik:
  • Recenze (recenze zajímavých publikací)
  • Z domácího tisku
  • Ze zahraničního tisku
  • Novinky z knihovního fondu 

  Autoři mohou nabízet příspěvky do obou částí, tj. do recenzované i nerecenzované části, s tím, že uvedou, do které. Příspěvky nabízené do recenzované části redakční rada posoudí, rozhodne o zadání vypracování recenzních posudků a na jejich základě rozhodne o zařazení či nezařazení příspěvku do této části. V případě nepřijetí do recenzované části může navrhnout otištění ve zkrácené verzi v nerecenzované části.
  Redakce přijímá pouze dosud nepublikované příspěvky v elektronické podobě. Autor by měl připojit úplnou kontaktní adresu včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

  Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: petr.safarik@vupsv.cz.

  Formální požadavky: Rukopis příspěvku do recenzované části (nejlépe v členění souhrn /resumé/, úvod, současný stav poznání a odkazy na odbornou literaturu, zkoumaná problematika a použité metody, výsledky, diskuse, závěr) o rozsahu zhruba 20 tisíc znaků včetně mezer v editoru Word musí vedle vlastního textu obsahovat cca 20řádkové resumé, klíčová slova v češtině a kód JEL Classification. Citace a bibliografické odkazy musí být úplné a v souladu s příslušnou normou. Grafy a obrázky musí být přizpůsobeny černobílému provedení (ve formátu Excel skupinový sloupcový, ne prostorový). Připojeny musí být i jejich zdrojové soubory. Redakce provádí jazykovou úpravu textu.

  S cílem posílit informační charakter rubriky Informační servis čtenářům vyzýváme čtenáře, potenciální autory či přispěvatele, aby redakci upozorňovali na konání nejrůznějších akcí, nabízeli stručné aktuální informace o jejich průběhu a výsledcích a v případě, že narazili na zajímavou knížku, ji doporučili redakci k recenzování, případně nabídli vypracování recenze.

  Složení redakční rady:
  doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (předseda, VÚPSV)
  doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (FHS UK)
  doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc. (MUP, o. p. s., VŠE)
  prof. JUDr. Vilém Kahoun, PhD. (ZSF JčU)
  prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE)
  Mgr. Aleš Kroupa (VÚPSV)
  PhDr. Věra Kuchařová, CSc. (VÚPSV)
  doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (VŠE)
  prof. Ing. Eva Rievajová, Ph.D. (EU Bratislava)
  prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (MU)
  prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. (VŠFS)

  Evidenční údaje: MK ČR E 17566, ISSN 1802-5854 print; ISSN 1803-7488 online

  Předplatné časopisu lze objednat

   

  Seznam recenzentů

  Obsah nového čísla časopisu FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

  Starší čísla časopisu FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY:

  rok 2019
  rok 2018
  rok 2017
  rok 2016
  rok 2015
  rok 2014
  rok 2013
  rok 2012
  rok 2011
  rok 2010
  rok 2009
  rok 2008
  rok 2007

  Speciální čísla časopisu FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY: