O časopisu:

- odborný recenzovaný časopis vydávaný VÚPSV, v. v. i.;
- časopis je zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a je rovněž indexován v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences);
– časopis je dostupný také v elektronické knihovně CEEOL (Central and Eastern European Online Library) – platformě globálně zpřístupňující společenskovědní a humanitněvědní publikace ze střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Šéfredaktor: PhDr. Petr Šafařík, e-mail: petr.safarik@vupsv.cz, tel.: +420 211 152 722, mobilní tel.: +420 777 529 070

Vydavatel: VÚPSV, v. v. i., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Vychází: 6x ročně, první číslo vyšlo v srpnu 2007

Rozsah: 32–40 stran, tisk černobílý

Formát: A4

Cena: jedno číslo 60 Kč, roční předplatné 360 Kč

Obsahové zaměření: sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém státní sociální podpory, systém hmotné nouze, posudková služba, zdravotní postižení, rodina, sociálně-právní ochrana dětí, rovné příležitosti, pojistné systémy, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, příjmová politika, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, činnost úřadů práce, mzdová politika, mzdové a platové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, migrace, integrace cizinců, mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání, pracovní podmínky, organizace práce, legislativa upravující všechny tyto oblasti, zejména pracovněprávní, a další příbuzná tematika.

časopis je členěn na dvě části zhruba o stejném rozsahu. Rubriky jsou členěny podle formy, nikoli podle obsahu, lze zavádět i další. Rozsah rubrik je flexibilní.

První část tvoří rubrika Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy, kam jsou zařazovány příspěvky, které podléhají recenznímu řízení. O zařazení příspěvků do této rubriky rozhoduje redakční rada na základě jeho výsledků.

Druhá část obsahuje příspěvky, které recenznímu řízení nepodléhají a jsou zařazovány do následujících rubrik (počet může být podle potřeby rozšířen):

 • Z Evropské unie (novinky z EU i jednotlivých států EU)
 • Projekty podporované EU
 • Statistiky a analýzy (okomentované oficiální statistiky)
 • Poznatky z praxe
 • Zajímavosti ze zahraničního tisku
 • Informační servis čtenářům – členění do podrubrik:
  • Recenze (recenze zajímavých publikací)
  • Z domácího tisku
  • Ze zahraničního tisku
  • Novinky z knihovního fondu 

  Autoři mohou nabízet příspěvky do obou částí, tj. do recenzované i nerecenzované části, s tím, že uvedou, do které. Příspěvky nabízené do recenzované části redakční rada posoudí, rozhodne o zadání vypracování recenzních posudků a na jejich základě rozhodne o zařazení či nezařazení příspěvku do této části. V případě nepřijetí do recenzované části může navrhnout otištění ve zkrácené verzi v nerecenzované části.
  Redakce přijímá pouze dosud nepublikované příspěvky v elektronické podobě. Autor by měl připojit úplnou kontaktní adresu včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

  Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: petr.safarik@vupsv.cz.

  Formální požadavky:
  Rukopis příspěvku do recenzované části (nejlépe v členění úvod, současný stav poznání, zkoumaná problematika a použité metody, výsledky, diskuse, závěr) o rozsahu zhruba 30 tisíc znaků včetně mezer v editoru MS Word musí vedle vlastního textu obsahovat 10–15řádkový abstrakt a klíčová slova, obojí v češtině a v angličtině. Grafy a obrázky musí být přizpůsobeny černobílému provedení (ve formátu excel skupinový sloupcový, ne  prostorový). Připojeny musí být i jejich zdrojové soubory. Redakce provádí jazykovou úpravu textu.

  S cílem posílit informační charakter rubriky Informační servis čtenářům vyzýváme čtenáře, potenciální autory či přispěvatele, aby redakci upozorňovali na konání nejrůznějších akcí, nabízeli stručné aktuální informace o jejich průběhu a výsledcích a v případě, že narazili na zajímavou knížku, ji doporučili redakci k recenzování, případně nabídli vypracování recenze.

  Složení redakční rady:
  Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (předseda, MU)
  Doc. Adina Barbulescu, PhD (West University of Timisoara)
  Ing. Vlastimil Beran, Ph.D. (VÚPSV)
  Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (FHS UK)
  Doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc. (MUP, o. p. s., VŠE)
  Prof. Jason Heyes (Sheffield University)
  Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. (ZSF JčU)
  Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE)
  Mgr. Aleš Kroupa (VÚPSV)
  PhDr. Věra Kuchařová, CSc. (VÚPSV)
  Wim Van Lancker, Ph.D. (KU Leuven)
  Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (VŠE)
  Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. (VÚPSV)
  Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV)
  Prof. Ing. Eva Rievajová, Ph.D. (EU Bratislava)
  Oksana Mikhaylovna Shubat, PhD (Ural Federal University)
  Prof. dr hab. Marek Szczepański (Poznan University of Technology)
  Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. (VŠFS)
  Konstantinos N. Zafeiris, PhD (Democritus University of Thrace)

  Evidenční údaje: MK ČR E 17566, ISSN 1802-5854 print; ISSN 1803-7488 online

  Distribuce a předplatné:

  SEND Předplatné spol. s r.o.
  Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
  e-mail: send@send.cz
  tel.:  225 985 225, 777 333 370

  Archiv čísel časopisu FÓRUM sociální politiky (obsah a číslo ke stažení)
  Ročník 2021 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021
  Ročník 2020 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020
  Ročník 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019
  Ročník 2018 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018
  Ročník 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017
  Ročník 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016
  Ročník 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015
  Ročník 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014
  Ročník 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013
  Ročník 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012
  Ročník 2011 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011
  Ročník 2010 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010 6/2010
  Ročník 2009 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 5/2009 6/2009
  Ročník 2008 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 5/2008 6/2008
  Ročník 2007 1/2007 2/2007 3/2007

  Speciální čísla časopisu FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY: