Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Eva Nedomová, Marie Špiláčková: Chudoba, definování a možnosti jejího měření [2]

Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola: Zkušenosti cizinců se službami úřadu práce vybraného regionu v době ekonomické krize [9]

Z Evropské unie

Rodovo podmienené násile jako indikátor Indexu rodovej rovnosti – výzva pre členské štáty EÚ? [17]

Statistiky a analýzy

Rodinná mediace v České republice a možnosti jejího uplatnění v sociální práci [20]

Poznatky z praxe

OKNA po 10 letech [26]

Transformace pobytových sociálních služeb jako podpora uplatňování práv osob s mentálním postižením [28]

Informační servis čtenářům

Konference o chudobě v České republice [30]

Setkání UNECE Task Force on Ageing related Statistics [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]