Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Petr Vojtíšek: Principy veřejného financování služeb sociální péče v ČR – reflexe a návrhy systémových změn [2]

Jan Vašat: Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost integračního programu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou – případová studie [8]

Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová: Financování sociálních podniků [15]

Poznatky z praxe

Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce [17]

Sociální práce zajišťovaná obecními a krajskými úřady v přenesené působnosti [25]

Multidisciplinarita příspěvku na péči [28]

Informační servis čtenářům

Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky [30]

Knihovna Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v novém [32]